כללי המשמעת

29/08/2011

מאת סיון חדד

כללי המשמעת
תקנות המשמעת של האיגוד הישראלי לשחמט

                                                                              אושרו  ע"י הנהלת האיגוד בישיבתה מיום 7.2.2012

                  להורדת טופס הגשת תלונה לחץ

1.  תוקף, תחולה ושינויים

 

א.    תוקף

 

 1. תקנות אלה הותקנו בהתאם לתקנון האיגוד, סעיף 10, סעיפי משנה ט' וי"ג.
 2. לתקנות אלה ניתן תוקף ע"י אישורו ע"י הנהלת האיגוד הישראלי לשחמט.
 3. תקנות אלה ייכנסו לתוקפן מיום אישורן ע"י ההנהלה.

 

ב.     תחולה

 

 1. תקנות אלה זה חלות על כל המועדונים והקבוצות המסונפים לאיגוד הישראלי לשחמט.
 2. תקנות אלה חלות על כל השחקנים הרשומים באיגוד, מנהלים ואחראים על קבוצות, מנהלי תחרויות ושופטים.

 

ג.      שינויים

 

 1. הנהלת האיגוד רשאית להחליט על שינויים בתקנות אלה לפי שיקול דעתה.
 2. לשינויים אלה ינתן תוקף עם פרסומם באתר האינטרנט של האיגוד או עם הודעתם בכתב לכל המועדונים.

 

2. ועדת משמעת

 

א.    הרכב וסמכויות

 

 1. ועדת המשמעת ויו"ר הועדה מתמנים ע"י הנהלת האיגוד.
 2. מספר חברי הועדה לא יפחת משבעה ולא יעלה על תשעה.
 3. יו"ר הועדה יזמן לכל דיון הרכב של הועדה ובלבד שההרכב ימנה שלושה חברים לפחות.
 4. יו"ר ההרכב יהיה יו"ר הועדה או חבר ועדה אחר אותו מינה יו"ר הועדה.
 5. א. ועדת המשמעת רשאית להזמין למתן עדות וחקירה כל שחקן, שופט, נציג קבוצה, ממלא תפקיד באיגוד או פעיל על פי ראות עיניה, ועל המוזמן להופיע במועד שנקבע כמפורט בהזמנת ועדת המשמעת. אי הופעה כנ"ל תהווה עבירה על תקנות המשמעת.

ב. לבקשתו של אחד הצדדים המנויים בסעיף קטן א' רשאית הועדה לזמן לעדות וחקירה גם מי שאינו נזכר בסעיף קטן א' לעיל בין אם לפי שיקול דעתה ובין אם לבקשתו של אחד הצדדים המנויים בסעיף קטן א'.

      6.   בהזמנה תפורט התלונה, נשוא הדיון בועדה.

      7.  לא הופיע הנאשם לאחר שהוזמן כדין, רשאית הועדה לברר את התלונה נגדו בהיעדרו ולפסוק לפי החומר שהוצג

           בפניה.

8.      החלטות הועדה נכנסות לתוקפן במועד חתימתן ע"י יו"ר ההרכב או בכל מועד אחר אשר יקבע בהחלטה.

9.      א. הועדה תפרסם באתר האינטרנט של האיגוד את החלטותיה.

ב. על אף האמור בסעיף קטן א' לעיל רשאית הועדה על פי שיקול דעתה להימנע מלפרסם את החלטותיה באתר    

    האינטרנט של האיגוד.

10.  הוגש ערעור על החלטת הועדה – יעמוד העונש בתוקפו עד אשר ישונה או יבוטל ע"י בית הדין העליון.

11.   ניתן גזר הדין – רשאי הנאשם לבקש עיכוב ביצוע העונש עד הישמע הערעור ובלבד שהוגש על פי האמור בתקנון זה.

12.  ועדת המשמעת ריבונית בדיוניה ובהחלטותיה ואין בסמכותו של מוסד כלשהו להתערב בהם.

13.  המוסד היחיד הרשאי לשנות או לבטל החלטה של ועדת המשמעת הינו בית הדין העליון, הרשאי לדון בעניין לאחר שהוגש לו ערעור ע"פ תקנותיו.

14.  ועדת המשמעת אינה קשורה לדיני הראיות.

15.  א. ועדת המשמעת תכריע את הדין ברוב דעות. היו הדעות שקולות – יוכרז הנאשם כזכאי.

ב. ועדת המשמעת תגזור את הדין ברוב דעות. היו הדעות שקולות – יכריע קולו של יו"ר ההרכב.

ג. לא יוכל חבר ועדה להימנע מלנקוט עמדה בעניין זכאותו או אשמתו של נאשם.

        16. הקובל רשאי להגיש קובלנה בעניין כל תלונה אשר תגיע אליו באחת מן הדרכים הבאות:

              א. תלונה של מועדון, קבוצה או שחקן.

              ב. תלונה של מנהל תחרות או שופט תחרות.

              ג. תלונה של מנהל הליגה והגביע ו/או כל אחד ממוסדות האיגוד.

              ד. תלונה של הנהלת האיגוד או בשמה בשל עבירות ארגוניות של מועדונים או קבוצות, של ממלאי תפקידים

                  במועדונים או קבוצות ושל שחקנים או בשל אי מילוי החלטות המוסדות המוסמכים של האיגוד.

        17. א. בסמכות הועדה לדון בתלונות שהוגשו כתוצאה מהתנהגותם של שחקנים או ממלאי תפקידים בעת משחק או

            תחרות או כתוצאה מהתנהגות של שחקנים כלפי ממלאי תפקידים במשרדי האיגוד או כתוצאה מהתנהגות של

           קהל הצופים בתחרות, וכל זאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים הקודמים.

        ב. אי מילוי החלטה של הועדה יגרור אחריו תלונה נוספת בפני הועדה.

  

ב.     מועדי ישיבות

 

  1. יו"ר הועדה יקבע את מועדי הישיבות של הועדה ו/או הרכביה ובלבד שתלונה תתברר לא יאוחר מ 30 יום מרגע

      הגשתה ע"י הקובל. בסמכות יו"ר הועדה להאריך מועד זה בהחלטה מנומקת. תקופה בה לא כוננה הועדה לא 

       תיחשב למניין הימים לצורך הגשת התלונה לקובל.

  2. הרכב הועדה הדן בתלונה יסיים את הדיון בכל תלונה אשר הובאה בפניו בישיבה הראשונה. בכל מקרה שההרכב

    יראה הכרח לדחות את הדיון יוכל לעשות זאת בתנאי שתינתן על כך החלטת ביניים מנומקת אשר תקבע מה יהיה

    דין הנאשמים עד למתן ההחלטה הסופית.

 

3.  נוהל

 

א.     הגשת תלונה

 

 1. כבסיס לדיוניה של ועדת המשמעת תשמש קובלנה המוגשת על בסיס תלונה שהוגשה כמפורט בפרק 2, סעיף 16.
 2. באחריות הקובל להעביר עותק של הקובלנה ליועץ המשפטי.

 

ב.     תוכן הקובלנה

 

קובלנה תכלול את הפרטים הבאים:

 1. שם הנילון.
 2. מהות התלונה.
 3. תיאור מפורט ומדויק של העבירה.
 4. מועד ביצועה.
 5. שמות עדים במידה וישנם כאלה ועדותם נחוצה להוכחת העבירה.

 

ג.      הופעה בפני הועדה

 

 1. הזמנה הנשלחת בדואר רשום לפחות 18 ימים לפני יום ישיבת ועדת המשמעת תיחשב כחוקית ומחייבת.
 2. חותמת הדואר על משלוח הדואר תקבע לגבי מועד משלוח ההזמנה.
 3. נילון יהיה רשאי לוותר על הופעתו בפני הועדה ולהמציא במקום זאת את טיעוניו בכתב.
 4. נילון יהיה רשאי להופיע בפני הועדה בסיוע טוען.
 5. הועדה רשאית לפסול טוען מנימוקים מיוחדים שירשמו.
 6. היה ופסלה הועדה טוען כאמור – יקבע הדיון למועד אחר.
 7. ראה היועץ המשפטי של האיגוד כי בהליך שלפני ועדת המשעת כרוכים, או נפגעים, או עלולים להיות כרוכים

או נפגעים זכויות של האיגוד או כל זכות אחרת – רשאי הוא עצמו או ע"י נציגו להשתתף באותו הליך ולהשמיע את דברו.

 

ד.     ערעורים

 

ערעור על החלטת הועדה יוגש על פי תקנון האיגוד ותקנות שהוצאו לצורך זה ע"י בית הדין העליון ואושרו ע"י הנהלת האיגוד.

 

ה.    עבירות

 

מעשה או מחדל מאלה המפורטים בסעיף זה יהוו עבירה על תקנות המשמעת:

 1. התנהגות בלתי ספורטיבית.
 2. פרישה מתחרות ו/או אי הופעה למשחק או משחקים ללא סיבה מוצדקת.
 3. אי ציות להחלטות הנהלת האיגוד או מוסד ממוסדותיו.
 4. התנהגות אלימה בעת משחק, תחרות, במשרדי האיגוד, בישיבה מישיבות מוסדות האיגוד או באסיפה הכללית של האיגוד.
 5. שיתוף של שחקן שאינו רשום ברשימת שחקני הקבוצה למשחקי הליגה והגביע, כפי שאושרה ע"י מנהל הליגה והגביע.
 6. שיתוף שחקן שהורחק ע"י ועדת המשמעת ובלבד שהודעה על הרחקתו נמסרה לקבוצה כדין.
 7. השתתפות או שיתוף שחקן בתקופת הסגר.
 8. דיווח כוזב על תוצאות משחק או תחרות.
 9. אי ציות להוראות מנהל תחרות או שופט.
 10. אי ציות להוראות ראש משלחת או קפטן נבחרת, בארץ או בחו"ל.
 11. הפרעה למהלך תחרות, בין שהמפריע השתתף בתחרות ובין שלא.
 12. סיוע או יעוץ לשחקן בעת קיומו של משחק.
 13. השמדת מסמך שחמטאי בכוונה להונות.
 14. השפעה בדרך בלתי ספורטיבית על תוצאות משחק.
 15. השתתפות בתחרות או בסוג תחרויות שהשתתפות בה או בהן נאסרה ע"י הנהלת האיגוד.
 16. עשיית מעשה או חיבור מסמך המתיימר להיות מעשה או מסמך מטעם האיגוד לשחמט או מועדון מבלי שהעושה או מחבר המשמך הוסמך לכך ע"י הנהלת האיגוד או המועדון.
 17. אי תשלום קנס כספי שהוטל ע"י הועדה.

 

ו.       עונשים

 

 1. נמצא נאשם חייב – תהיה הועדה מוסמכת לגזור עליו אחד או יותר מן העונשים הבאים:

א.      אזהרה.

ב.       קנס כספי ובלבד שקנס כזה לא יעלה על הסכום המירבי שנקבע ע"י הנהלת האיגוד.

ג.        הרחקה מפעילות שחמטית לתקופה קצובה או לצמיתות.

ד.       ביטול תוצאות משחק או תחרות.

ה.      קביעת הפסד טכני.

 1. כל עונש שרשאית הועדה להטילו תהא הועדה רשאית להטילו על תנאי. הועדה תהיה רשאית להחליט על התנאי

ותקופת תוקפו על פי שיקול דעתה.