כללי הליגה 2014 מעודכן לתאריך 26/9/2013

27/09/2013

מאת סיון חדד

MENU Do not touch
 

 
פרק א′ – כללי
 
פרק ב' - מבנה הליגה
 
פרק ג′ - תנאי ההשתתפות ונוהל ההרשמה
 
פרק ד′ - שחרור שחקנים
 
פרק ה′ - סדר הקרבות והמפגשים
 
פרק ו′ - ליגה לאומית
 
פרק ז′ - ליגה לנשים
 
פרק ח′ – ליגות לנוער
 
פרק ט′ - אי הופעות
 
פרק י′ - ערעורים
 
 פרק י"א – עונשים
 
   
פרק א′ – כללי
 

 

1. זכות השתתפות במשחקי הליגה

כל המועדונים בישראל, החברים באיגוד הישראלי לשחמט (להלן האיגוד), רשאים להשתתף במשחקי הליגה.

2. מינהלת הליגה

(א) מינהלת הליגה תורכב מ-5 חברים ביניהם מנכ"ל האיגוד ולפחות שופט בינלאומי או איש ציבור אחד.

      הרכבה ייקבע ע"י הנהלת האיגוד. מנהל הליגה ישתתף בכל ישיבות מינהלת הליגה ללא זכות הצבעה.

(ב) החלטות מינהלת הליגה תתקבלנה ברוב קולות.
(ג) החלטות מינהלת הליגה תתקבלנה בעת ישיבתה, או בהתייעצות טלפונית (לפי העניין).

(ד) מינהלת הליגה תאשר את כללי הליגה לפני הבאתם לאישור ההנהלה.

(ה) מינהלת הליגה תאשר את מבנה הליגות השונות ומספר הקבוצות בכל ליגה ובכל מחוז, לכל עונה.

(ו) בתקופת משחקי הליגה תכונס מינהלת הליגה לפי הצורך. אחת הפגישות תתקיים סמוך למועד סיבוב הליגה
האחרון.

(ז) נוכח "נסיבות מיוחדות" מוסמכת מינהלת הליגה, על דעת כל חבריה, לקבל החלטה אד הוק הנוגעת לתפעול
התקין של הליגות השונות.
מנהל הליגה יפרסם ההחלטה ונימוקיה באתר האיגוד, וידאג להביא תוכן ההחלטה לידיעת ההנהלה בישיבתה
הקרובה. עם שינוי או ביטול הנסיבות שהוגדרו "מיוחדות" תתבטל ההחלטה מאליה.
על אף האמור לעיל, רשאי כל חבר איגוד המרגיש שזכויותיו נפגעו כתוצאה מהחלטה כנ"ל לערער עליה בפני הנהלת
האיגוד שתוכל לבטל את החלטת מינהלת הליגה.


3. מנהל הליגה

(א) מנהל הליגה ימונה ע"י מנכ"ל האיגוד באישור ההנהלה.
(ב) תפקידי מנהל הליגה:
1) עדכון כללי הליגה והבאתם לאישור מינהלת הליגה וההנהלה.
2) קביעת מבנה הליגות השונות ומספר הקבוצות בכל ליגה ובכל מחוז, לכל עונה (מחייב אישור נוסף של מינהלת הליגה).
3) להכין ולפרסם את לוח המשחקים, שנתון הליגה, ושינויים שיחולו בהם.
4) לדאוג לניהול התקין של משחקי הליגה.
5) לדאוג לפרסום תוצאות משחקי הליגה ודירוג הליגה בהקדם האפשרי.
6) לקבל פניות מועדונים ו/או שחקנים, ולקבל החלטות על-פי סמכותו כמפורט בכללים אלו, ועל-פי הסמכויות שהוענקו לו מעת לעת בכתב ע"י מינהלת הליגה.
7) למנות שופטים למשחקי ליגה ע"פ שיקול דעתו.
8) החלטות מנהל הליגה יועברו בכתב אל הצדדים הנוגעים בדבר ואל חברי מינהלת הליגה.
9) החלטות מנהל הליגה ניתנות לערעור בפני בית הדין או בפני מינהלת הליגה, לפי העניין, כאמור בפרק י' סעיף 1.

4. פרשנות כללי הליגה

(א) בכל מקרה בו נדרשת פרשנות לכללי הליגה, יפנה מנהל הליגה אל היועץ המשפטי של האיגוד כדי לקבל את חוות דעתו.
(ב) בהיעדרו של היועץ המשפטי, מוסמכים שניים מבין שלושת חברי מינהלת הליגה לקבל החלטה.
(ג) פרשנותם של אלו תהיה תקפה לעניין הנדון בלבד. כדי להפוך ההחלטה להלכה מחייבת, יש לקבל את חוות דעתו בכתב של היועץ המשפטי.
(ד) המען לפניות בנושא כללי הליגה הנו מנהל הליגה, שיחליט בעצמו או שיפנה הנושא למינהלת הליגה בהתאם להנחיות כללים אלו.

 
פרק ב' - מבנה הליגה
 

 

1. מבנה הליגה

מבנה הליגות השונות ומספר הקבוצות בכל ליגה ובכל מחוז ייקבע, לכל עונה, על ידי מנהל הליגה, יאושר ע"י מינהלת הליגה בכתב, ויפורסם לא יאוחר מ-30 יום לפני תחילת משחקי הליגה.

 

2. עליית ליגה

בליגות בנות 9/10 קבוצות סדרי העלייה יהיו כדלהלן:
(א) הקבוצה הראשונה מכל מחוז בליגה הארצית עולה בתום העונה לליגה הלאומית.
(ב) הקבוצה הראשונה מכל מחוז בליגה א' עולה בתום העונה לליגה הארצית.
(ג) הקבוצה הראשונה מכל מחוז בליגה ב' עולה בתום העונה לליגה א'.
(ד) סדרי עליה מליגה ג' לליגה ב' ייקבעו לפי נתוני ההרשמה, כך שמספר העולות לא יעלה על מספר היורדות, ויפורסמו לפני תחילת הסיבוב השלישי של משחקי ליגה ג'.

בליגות בהן מספר הקבוצות שונה מ-9/10 מנהל הליגה יקבע ויפרסם את סדרי העלייה לא יאוחר מ-15 יום לפני תחילת משחקי הליגה.

 

3. ירידת ליגה

בליגות בנות 9/10 קבוצות (11/12 בלאומית) סדרי הירידה יהיו כדלהלן:
(א) שלוש הקבוצות האחרונות בליגה הלאומית יורדות בתום העונה לליגה הארצית.
(ב) שתי הקבוצות האחרונות מכל מחוז בליגה הארצית יורדות בתום העונה לליגה א'.
(ג) שתי הקבוצות האחרונות מכל מחוז בליגה א' יורדות בתום העונה לליגה ב'.
(ד) שתי הקבוצות האחרונות מכל מחוז בליגה ב' יורדות בתום העונה לליגה ג'.
(ה) קבוצה שפרשה או הורחקה לאחר התחלת המשחקים, או שביטלה השתתפותה בליגה פחות משבועיים לפני מועד הסיבוב הראשון ולא מולא מקומה ע"י קבוצה אחרת, תיחשב כקבוצה שסיימה במקום האחרון לצורך סעיף זה, וגם לצורך סעיף 6 להלן.

בליגות בהן מספר הקבוצות שונה מ-9/10 מנהל הליגה יקבע ויפרסם את סדרי הירידה לא יאוחר מ-15 יום לפני תחילת משחקי הליגה.

 

4. משחקי מבחן

(א) הקבוצות שיגיעו למקום השני בכל מחוז בליגות א', ו-ב' יתמודדו ביניהן במשחק מבחן, על הזכות לעלות לליגה יותר גבוהה.

(ב) הקבוצות שתסיימנה מקום אחד לפני שתי היורדות בכל מחוז בליגות ארצית, ו-א' תתמודדנה במשחקי מבחן עם המנצחות במשחקי מבחן כמפורט בס"ק א', על הזכות להישאר בליגה היותר גבוהה.

(ג) סדרי משחקי מבחן לעליה מליגה ג' לליגה ב' ייקבעו כאמור בסעיף 2(ד).
(ד) כל כללי הליגה יחולו גם במשחקי המבחן. במשחקי מבחן בין קבוצות מליגות שונות יחולו הכללים התקפים בליגה הנמוכה יותר.

(ה) למרות האמור בס"ק ד', יהיו רשאים להשתתף במשחקי המבחן רק שחקנים אשר שיחקו לפחות 2 משחקים בפועל (לא כולל הפסד טכני) במהלך עונת המשחקים הסדירה.

(ו) במקרה של תוצאת תיקו במשחקי מבחן ההכרעה תתבצע לפי סדר העדיפויות הבא:

  1. תוצאת לוח 1 כפול מספר הלוחות, לוח 2 כפול (מספר הלוחות – 1) וכו'.
    • הקבוצה שניצחה בלוח הגבוה יותר.
      • הקבוצה ששיחקה בלוח הראשון בשחור.

(ז) פרטי משחקי המבחן (לוח זמנים, אילו מחוזות מתמודדים ביניהם ומי המארח) ייקבעו לכל עונה ע"י מנהל הליגה ויפורסמו תוך שבוע מתום הסיבוב האחרון בכל הליגות.

(ח) מנהל הליגה יודיע לקבוצות המשתתפות במשחקי מבחן האם ישנה זכות איחור עפ"י סעיף 12 בפרק ד' בכללים אלו.

 

5. משחקי מבחן מיוחדים

במקרה של הכרעת עליות או ירידות במחוז מסוים עקב ניצחונות טכניים קבוצתיים, תהיה מינהלת הליגה מוסמכת, על פי שיקול דעתה המקצועי, להחליט על קיום משחקי מבחן מיוחדים בין קבוצות, שהפרש הנקודות ביניהן בסיום עונת הליגה לא יעלה על מחצית ממספר הלוחות באותו מחוז, ולקבוע מראש, איזו תוצאה תידרש כל קבוצה להשיג באותם משחקי מבחן מיוחדים על מנת לעלות ליגה או להישאר בליגה.

 

6. מילוי מקומות פנויים בליגה

(א) אם תרשמנה, עד למועד האחרון להרשמה, מתוך הקבוצות הרשאיות להירשם לאחת הליגות או המחוזות, פחות ממספר הקבוצות שנקבעו לאותה ליגה או מחוז, תהיה רשאית מינהלת הליגה לקבוע כי מספר הקבוצות באותה ליגה או מחוז יקטן בהתאם, או למלא את מקום הקבוצות שלא נרשמו מבין קבוצות שנרשמו לליגה אחת יותר נמוכה לפי סדר עדיפויות כמפורט להלן. הבחירה בין שתי קבוצות הנמצאות באותו סדר עדיפות תתבצע עפ"י שיקולים מקצועיים ו/או גיאוגרפיים.

(ב) במקרה של מקום פנוי באחת הליגות לאומית, ארצית, א', ב' יהיה סדר העדיפויות למילוי המקום כדלקמן:

1) קבוצות שהפסידו בשלב הסופי של משחקי המבחן על הזכות לשחק באותה ליגה בעונה הקודמת.

2) קבוצות שהפסידו בשלב הראשון של משחקי המבחן לעלייה לאותה ליגה בעונה הקודמת.

3) קבוצות שסיימו במקום הלפני האחרון באחד המחוזות של אותה ליגה בעונה הקודמת.

4) קבוצות שסיימו במקום השני באחד המחוזות של ליגה יותר נמוכה בעונה הקודמת.

5) קבוצות שסיימו במקום האחרון באחד המחוזות של אותה ליגה בעונה הקודמת.

(ג) קבוצה שהשתתפה בעונה הקודמת אך לא נרשמה לעונה הבאה תאבד את זכותה להיות ממלאת מקום בליגה יותר גבוהה עפ"י סעיף זה.

(ד) כל קבוצה שנבחרה למלא מקום פנוי בליגה יותר גבוהה עפ"י סעיף זה תקבל הודעה ממנהל הליגה. הקבוצה רשאית להודיע תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעהכי היא מוותרת על הזכות לשחק בליגה יותר גבוהה, ובמקרה זה תועבר הזכות לקבוצה אחרת.

(ה) קבוצה שנבחרה למלא מקום פנוי בליגה יותר גבוהה ולא ויתרה על זכות זו תהיה רשאית, תוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה הנ"ל, על אף האמור בפרק ג' סעיף 2, לערוך שינויים בסדר הלוחות של רשימת השחקנים שלה ו/או להעביר אליה שחקנים שכבר נרשמו לליגה במסגרת קבוצות אחרות של אותו מועדון.

 

 

 
פרק ג′ - תנאי ההשתתפות ונוהל ההרשמה
 

 

1. זכאות לרישום קבוצות

(א) מספר הקבוצות שמועדון רשאי לרשום למשחקי הליגה אינו מוגבל.

(ב) לפני תחילת ההרשמה יקבע מנהל הליגה את רשימת הקבוצות, שהשתתפו בעונה הקודמת, הזכאיות להירשם לליגות השונות.

(ג) קבוצה הזכאית להירשם לליגה מסוימת תירשם לאותה ליגה. רישום הקבוצה לליגה נמוכה יותר מחייב את
אישור מנהל הליגה.

(ד) בקשה לשינוי שייכות של מועדון לעמותה, שייכות של קבוצה למועדון, או למיזוג בין מועדונים שונים תועבר בכתב אל מנהל הליגה, שיקבל את חוות דעתו של היועץ המשפטי של האיגוד ויעבירה לאישור מינהלת הליגה.

(ה) קבוצה חדשה רשאית להירשם לליגה הנמוכה ביותר בלבד.

 

2. מועדי הרשמה

מועדי ההרשמה ייקבעו ע"י מנהל הליגה, ולאחריהם לא יהיה ניתן לרשום קבוצות או לערוך שינויים כלשהם בטפסי ההרשמה.

 

3. דמי רישום ודמי השתתפות

(א) על כל מועדון שנרשם למשחקי הליגה לשלם לאיגוד דמי רישום לליגה ודמי השתתפות בליגה. גובה דמי הרישום ודמי ההשתתפות לכל עונה ייקבע ע"י הנהלת האיגוד ויפורסם בחוזר שיפורסם באתר האיגוד.

(ב) מועדונים חדשים יחויבו בתשלום דמי רישום לליגה מיד עם ההרשמה למשחקים, עבור כל קבוצותיהם.

(ג) לגבי מועדונים ותיקים, ייחשב טופס ההרשמה לליגה כהתחייבות לשלם את דמי הרישום.

(ד) קבוצה שנרשמה לליגה, אך ביטלה השתתפותה עד שלושה שבועות לפני תחילת המשחקים, תחויב בדמי הרישום לליגה אך לא בדמי ההשתתפות.

 

4. חובות כספיים

על פי תקנון האיגוד לא יאושר רישום קבוצה, אם עד לתום מועד ההרשמה, המועדון שרשם אותה לא פרע את כל חובותיו לאיגוד עבור השנה השוטפת.

 

5. שם קבוצה

(א) כל קבוצה רשאית להיקרא בשם מקום ישוב, אזור גיאוגרפי, או כל שם אחר, באישור מנהל הליגה.

(ב) כל שינוי שם טעון אישור מנהל הליגה.

 

6. שלבי הרישום

(א) הרישום למשחקי הליגה ייעשה בשני שלבים, באמצעות טפסי רישום של האיגוד, שיפורסמו באתר האיגוד בזמן פרסום ההודעות על מועדי הרישום.

(ב) פרק הזמן שבין תום השלב הראשון (רישום קבוצתי) לבין תום השלב השני (רישום אישי) לא יעלה על חודשיים.

7. טופס רישום קבוצתי(חייב להיות מודפס!)

בטופס הרישום הראשון (קבוצתי) ימלא כל מועדון המבקש להשתתף במשחקי הליגה את הפרטים הבאים:

(א) כתובת למשלוח דואר אלקטרוני (אי-מייל) עבור כל קבוצות המועדון. על כל 10 קבוצות המשתתפות במשחקי הליגה יקבל המועדון זכות לכתובת אי-מייל נוספת למשלוח דואר. כל הודעה לקבוצה המחויבת עפ"י כללים אלו תישלח לכתובת או לכתובות הנ"ל.

(ב) שמותיהם של לפחות שני מורשי חתימה של המועדון, שגילם עולה על 18, בצירוף מספר תעודת זהות, כתובת וטלפונים של כל אחד מהם.

(ג) רשימת הקבוצות שהמועדון מבקש לרשום לעונה הקרובה, תוך ציון הליגה שאליה הן נרשמות ויום המשחקים המועדף.

8. טופס רישום אישי(חייב להיות מודפס!)

בטופס הרישום השני (אישי) תמלא כל קבוצה שנרשמה לליגה עפ"י ס"ק 7(ג) את הפרטים הבאים:

(א) שמות האחראי לקבוצה וממלא מקומו, כתובתם ומספרי הטלפון שלהם בבית ובעבודה. גילם של האחראי לקבוצה וממלא מקומו לא יפחת מ-16. התאריך הקובע לעניין זה הוא ה-1 בינואר של עונת המשחקים הנוכחית.

(ב) כתובת המקום בו ייערכו משחקי הבית של הקבוצה (להלן מקום המשחקים). כל שינוי במקום המשחקים לעומת העונה הקודמת, וכן מקום משחקים שאינו תואם את הישוב המופיע בשם הקבוצה, טעון אישור מנהל הליגה.

(ג) רשימת שחקני הקבוצה לפי סדר הלוחות. לגבי כל שחקן המופיע ברישומי האיגוד יצוינו הפרטים הבאים:
מספר שחקן, שם מלא. לגבי כל שחקן חדש שאינו מופיע ברישומי האיגוד ימולא טופס הצטרפות לאיגוד (הטופס נמצא באתר האיגוד, מאגר מידע, טפסים להורדה). מספר שחקני הקבוצה לא יעלה על 16.

 

9. תשלום פנקסי מתחרה

בכל קבוצה חייב להיות בתאריך 30 ביוני של עונת המשחקים מספר מינימלי של שחקנים בעלי פנקס מתחרה בהתאם לליגה אליה שייכת הקבוצה לפי המפתח הבא: ליגה לאומית - 5; ליגה ארצית - 4; ליגה א' - 3; ליגה ב', ליגה עילית לנוער - 2; ליגה לנשים, ג', ארצית לנוער - 1. אם קבוצה לא עמדה בתנאי זה יחויב מועדונה בעלות מלאה של פנקסי המתחרה החסרים.

 

10. רישום שחקן חדש

רישומו של שחקן במועדון בו לא שיחק בעונה הקודמת ייעשה בצירוף מכתב הסכמה חתום ע"י השחקן. אם שיחק בעונה הקודמת במועדון אחר, יש לצרף במידת הצורך (ראה סעיף 1 בפרק ד') מכתב שחרור מטעם המועדון האחר.

 

11. זכאות לשחק בליגה

(א) במשחקי הליגה רשאי לשחק רק אדם הממלא אחד או יותר מהתנאים הבאים:
(1) אזרח ישראלי שגר בישראל.
(2) אזרח ישראלי שרשום בפיד"ה כמייצג את ישראל.
(3) תושב ישראלי (קבוע או ארעי) ו/או עולה חדש כהגדרתם בחוקי המדינה.
(4) שהה בישראל 90 יום לפחות במשך 120 הימים שקדמו למשחקו הראשון בעונה הנוכחית.

(ב) תוכנות מחשב לא יוכלו להירשם למשחקי הליגה.

(ג) אזרח ישראלי שמתגורר בחו"ל במשך רוב ימות השנה ורשום בפיד"ה כמייצג פדרציה אחרת, לא יוכל לשחק בליגה אלא אם ענה על דרישת ס"ק א4, פרט לליגות בהן ניתן לשתף שחקנים בניגוד לס"ק א'.

 

12. רישום שחקנים מאוחר

ניתן להוסיף לרשימת שחקני הקבוצה (ראה ס"ק 8(ג)) שחקן נוסף (או שחקנים נוספים), שלא נרשמו במועד ההרשמה המקורי, בהתמלא כל התנאים הבאים:
(א) השחקן לא רשום בקבוצה כלשהי בעונה הנוכחית, או שהיה חופשי במועד ההרשמה לליגה והקבוצה בה הוא רשום רשמה אותו ללא הסכמתו, או ששוחרר ממועדונו לפני מועד סיבוב הליגה הראשון ועל כך הומצא אישור בכתב מהמועדון המשחרר.

(ב) מספר שחקני הקבוצה לאחר הוספת השחקן (או השחקנים) לא יעלה על 16.

(ג) הודעה בכתב על רישומו של השחקן לרבות פרטיו האישיים הגיעה למשרדי האיגוד עד שלושה שבועות לפני מועד תחילת הסיבוב הרביעי בכל הליגות (סיבוב חמישי בליגה הלאומית, סיבוב שביעי בליגה ג').

(ד) מנהל הליגה בדק ואישר את תקינות ההרשמה המאוחרת של השחקן.

(ה) כל קבוצה תוכל לצרף לכל היותר שני שחקנים עפ"י ס"ק זה.

(ו) ברישום שחקנים מאוחר ניתן למחוק מקבוצה שחקנים שטרם שיחקו במשחקי הליגה בעונת המשחקים הנוכחית.

שחקנים שנרשמו עפ"י סעיף זה יהיו רשאים להשתתף במשחקי הליגה החל מהסיבוב הרביעי (סיבוב חמישי בליגה הלאומית, סיבוב שביעי בליגה ג'), או בהתאם להחלטה כתובה שתפורסם ע"י מנהל הליגה בכל שנה.

13. העברות שחקנים

מועדון רשאי להעביר שחקן שהיה רשום במועד ההרשמה המקורי בקבוצה השייכת למועדון לקבוצה אחרת השייכת למועדון בהתמלא התנאים הבאים:

(א) השחקן עדיין לא שיחק באותה עונה בקבוצה בה היה רשום במועד ההרשמה המקורי.

(ב) מספר שחקני הקבוצה לאחר הוספת השחקן לא יעלה על 16.

(ג) הודעה בכתב על העברת השחקן הגיעה למשרדי האיגוד עד שלושה שבועות לפני מועד תחילת הסיבוב הרביעי בכל הליגות (סיבוב חמישי בליגה הלאומית, סיבוב שביעי בליגה ג').

(ד) מנהל הליגה בדק ואישר את תקינות ההליכים לגבי העברתו של השחקן.

(ה) כל קבוצה תוכל לצרף לכל היותר שחקן אחד עפ"י ס"ק זה.

(ו) בהעברות שחקנים ניתן למחוק מקבוצה שחקנים שטרם שיחקו במשחקי הליגה בעונת המשחקים הנוכחית.
שחקנים שהועברו עפ"י סעיף זה יהיו רשאים להשתתף במשחקי הליגה החל מהסיבוב הרביעי (סיבוב חמישי בליגה הלאומית, סיבוב שביעי בליגה ג'), או בהתאם להחלטה כתובה שתפורסם ע"י מנהל הליגה בכל שנה.

14. כפל רישום

כל מועדון רשאי לרשום שחקן מסוים בקבוצה אחת לכל היותר. במקרה של רישום שחקן מסוים בשתי קבוצות או יותר של אותו מועדון יחליט מנהל הליגה באיזה קבוצה לאשר את רישום השחקן, והוא יימחק משאר הקבוצות.

 

15. שנתון הליגה

(א) לאחר קבלת טפסי ההרשמה של כל הקבוצות, ומחיקתם של השחקנים אשר הרשמתם פסולה או בטלה על-פי כללים אלו, יפרסם מנהל הליגה את רשימת השחקנים, על פי סדר הלוחות, שאושרה לכל אחת מהקבוצות המשתתפות בליגה.

(ב) כל קבוצה המשתתפת בליגה תוכל למצוא באתר האיגוד, לא יאוחר מ-14 יום לפני תחילת המשחקים את שנתון הליגה שיפורסם ע"י מנהל הליגה ויכלול את רשימת השחקנים שאושרה לה וכן את רשימות השחקנים שאושרו לקבוצות האחרות המשתתפות אתה באותו מחוז.

(ג) שנתון הליגה יכלול גם את שמות האחראים על הקבוצות וממלאי מקומם, ואת כתובת מקום המשחקים של כל אחת מהקבוצות באותו מחוז.

(ד) במקרה של שינוי ברשימת השחקנים של קבוצה מסוימת במהלך עונת המשחקים (שינוי שאושר ע"י מנהל הליגה בכתב), תישלח הודעה על כך לאותה קבוצה ולכל הקבוצות המשתתפות אתה באותו מחוז.

 
פרק ד′ - שחרור שחקנים
 

1. תנאי שחרור
שחקן שהיה רשום למשחקי הליגה בעונה הקודמת או שהיה רשום בתחילת העונה הנוכחית ללא ידיעתו בקבוצה של מועדון מסוים, יוכל להירשם בקבוצה של מועדון אחר רק בהתמלא אחד או יותר מהתנאים הבאים:
(א) המועדון בו היה רשום שיחרר אותו באמצעות מכתב שחרור חתום בידי מורשי החתימה של אותו המועדון.
(ב) המועדון בו היה רשום בעונה הקודמת לא רשם אותו באף אחת מקבוצותיו לעונה הנוכחית.
(ג) המועדון בו היה רשום בעונה הקודמת לא נרשם למשחקי הליגה בעונה הנוכחית או שרישומו לא אושר.
(ד) השחקן לא השתתף באף משחק ליגה או גביע במשך העונה הקודמת.
(ה) השחקן הודיע בכתב לאיגוד השחמט ולמועדונו, לא יאוחר מתאריך 31 ביולי הקודם למועד סיום ההרשמה, על רצונו לפרוש מהמועדון בו שיחק בעונה הקודמת. סעיף זה לא יחול על שחקן, שבינו לבין מועדונו קיים הסכם מחייב לפיו השחקן ממשיך לשחק במועדונו גם בעונה הבאה.
(ו) מינהלת הליגה החליטה להעניק לשחקן שחרור בגלל התנהגות לא נאותה של המועדון כלפיו.

2. פנייה לבוררות
(א) שחקן, שמועדונו מסרב לשחררו כאמור בס"ק 1(א) או 1(ב), או מועדון ששחקן מבקש להשתחרר ממנו לפי ס"ק 1(ה), רשאים לפנות למנהל הליגה בבקשה לקיום בוררות. את הבקשה יש להגיש עד 10 יום לפני תום מועד הרשמת השחקנים למשחקי הליגה.
(ב) מנהל הליגה יעביר את הבקשה לבורר, שיהיה בדרך כלל היועץ המשפטי של האיגוד, ובהעדרו לבורר שיקבע ע"י מינהלת הליגה.
(ג) במקרים אלה יהיה מנהל הליגה רשאי לאשר את רישומו של השחקן גם אחרי תום מועד ההרשמה.
(ד) החלטת הבורר תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

3. מכתב שחרור
(א) מכתב שחרור, כאמור בס"ק 1(א), יכול להיות כללי ויכול להיות מוגבל למועדון או למועדונים מסוימים.
(ב) מכתב שחרור יכול להיות מוגבל לפרקי זמן מסוימים, ובלבד שהשחקן הסכים בכתב למועדים אלה.

4. רישום שחקן בשני מועדונים
רישום שחקן ביותר ממועדון אחד הנו עבירה על כללי הליגה. מנהל הליגה רשאי להגיש תלונה משמעתית כנגד המועדון, שלא היה רשאי לרשמו עפ"י הכללים ו/או כנגד השחקן עצמו. מנהל הליגה יקבע באיזה קבוצה יאושר רישומו של השחקן עפ"י הכללים הבאים:
(א) שחקן שהיה רשום בעונה הקודמת במועדון מסוים, ונרשם בעונה הנוכחית בקבוצה של אותו מועדון וגם בקבוצה של מועדון אחר, כאשר לא התקיים אף אחד מהתנאים המפורטים בסעיף 1 - תיפסל הרשמת השחקן במועדון האחר.
(ב) מועדון שנתן לשחקן מכתב שחרור ורשם את השחקן ששוחרר באחת מקבוצותיו בניגוד לאמור במכתב השחרור וללא מכתב הסכמה של השחקן – תיפסל הרשמת השחקן באותה קבוצה.
(ג) שחקן שלא היה רשום באף קבוצה בעונה שעברה או שהינו שחקן חופשי עפ"י סעיף 1, ונרשם ביותר מקבוצה אחת, תיפסל הרשמתו בכל הקבוצות בהן לא חתם על מכתב הסכמה.
(ד) שחקן חופשי שחתם על מכתב הסכמה ביותר מקבוצה אחת יצטרך לבחור היכן לשחק עד למועד שייקבע ע"י מנהל הליגה. לאחר מכן יבוטל רישומו בכל הקבוצות בהן נרשם. מנהל הליגה יוכל להמליץ בפני ועדת המשמעת לחייב אותו לפצות מועדון שבו חתם ולא ישחק.

 
פרק ה′ - סדר הקרבות והמפגשים
 

 

1. כללי

(א) הקרבות הנערכים במסגרת משחקי הליגה יתנהלו לפי חוקת השחמט של פיד”ה.

(ב) המשחקים יתקיימו בצורה ספורטיבית כאשר על הקבוצות להופיע בהרכבים מלאים. סיכום תוצאות מפגשים ו/או קרבות ללא קיום המשחקים ליד הלוח מהווה עבירה חמורה שתגרום להעמדה לדין של ראשי המועדונים, אחראי הקבוצות, והשחקנים הנוגעים בדבר.

 

 

 

2. מספר לוחות

(א) בליגה הלאומית יתקיימו המפגשים על 6 לוחות.

(ב) בליגה הארצית יתקיימו המפגשים על 5 לוחות.

(ג) בליגות א', ב' ו-ג' יתקיימו המפגשים על 4 לוחות.

 

3. סדר מפגשים ומועדי סיבובים

(א) מנהל הליגה יקבע מראש בכל מחוז את מועדי הסיבובים, סדר המפגשים ואת הקבוצות האורחות והמארחות בכל סיבוב והודעה על כך, בין אם באתר, בדואר או בדוא"ל, תישלח לכל המועדונים שקבוצותיהם משתתפות באותו מחוז לא יאוחר מ-28 יום לפני תחילת המשחקים.

(ב) מנהל הליגה רשאי, על אף האמור בס"ק (א), לשנות מועד סיבוב מסוים במחוז מסוים עפ"י שיקול דעתו המקצועי, בתנאי שהודיע על כך לכל הקבוצות המשתתפות באותו מחוז לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד הסיבוב המבוטל ולא יאוחר מ-14 יום לפני מועד הסיבוב החדש.

 

4. שינוי מועדי מפגשים

(א) מנהל הליגה יאשר בקשת קבוצה לשנות מועד מפגש, שאיננו בסיבוב האחרון, אם במועד שנקבע למפגש לפחות שניים משחקני הקבוצה מייצגים את ישראל בתחרויות רשמיות של פיד"ה או האזור האירופי שלו, ובתנאי שהבקשה הוגשה לפחות 21 יום לפני מועד זה, עם העתק לקבוצה היריבה. על מנהל הליגה להודיע לשתי הקבוצות על המועד החדש שנקבע למפגש 14 יום מראש לפחות.

(ב) הקדמת מפגש:
שתי קבוצות בליגה הלאומית או הארצית רשאיות להסכים על הקדמת המפגש ביניהן, למועד שלא יקדם למועד הסיבוב הקודם לזה שבו נערך המפגש, בתנאי שהודיעו על כך למנהל הליגה בכתב לא יאוחר מ-48 שעות לפני קיום המפגש בפועל, וקיבלו את אישורו. בסיבוב האחרון לא ניתן להגיש בקשה כנ"ל להקדמת מפגש.
שתי קבוצות בליגה א', ב', או ג' רשאיות להסכים על הקדמת המפגש ביניהן, למועד שלא יקדם למועד הסיבוב הקודם לזה שבו נערך המפגש, בתנאי שהודיעו על כך למנהל הליגה בכתב לא יאוחר מ-48 שעות לפני קיום המפגש בפועל. בסיבוב האחרון לא ניתן להגיש בקשה כנ"ל להקדמת מפגש.

(ג) שתי קבוצות בליגה א', ב', או ג' רשאיות להגיש בקשה לדחיית המפגש ביניהן. הבקשה תוגש למנהל הליגה לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד שנקבע למפגש. מנהל הליגה יחליט על אישור הבקשה. במקרה של אישור הבקשה ייקבע למפגש מועד חדש, אשר יקדם למועד סיבוב הליגה הבא. בסיבוב האחרון לא ניתן להגיש בקשה כנ"ל לדחיית מפגש.

(ד) בליגה הלאומית ובליגה הארצית יינתן אישור לדחיית מועד מפגש בודד רק במקרים שיוגדרו ככוח עליון ויאושרו ככאלו ע"י מינהלת הליגה, או שהתקיים התנאי המפורט בס"ק (א), או ששתי קבוצות בליגה הארצית הסכימו ביניהן שמפגש ביניהן שהיה אמור להתקיים ביום חמישי יתקיים ביום שישי והודיעו על כך בכתב למנהל הליגה לפחות 48 שעות לפני המועד המקורי שנקבע למפגש.

(ה) קבוצה בליגה הארצית שביקשה לשחק בימי שבת ונקבע לה משחק חוץ מול קבוצה דתית המרוחקת ממנה 80 ק"מ ויותר, תהיה רשאית לדרוש תוך שבועיים מפרסום שנתון הליגה כי המפגש יתקיים ביום שישי בשעה 10:00. אם הקבוצה הדתית רוצה בכל זאת לשחק ביום חול, היא תוכל לוותר על הביתיות (לנסוע ליריבתה) והמפגש יתקיים במועד המקורי.

(ו) אין לשנות מועד קרב בודד מתוך מפגש ולקיימו במועד אחר מזה שבו מתקיימים שאר הקרבות באותו מפגש.

 

5. שינוי מקום משחקים

(א) קבוצה המעונינת לשנות במהלך העונה את מקום המשחקים שלה, כפי שהופיע על טופס ההרשמה ופורסם בשנתון הליגה, חייבת להודיע על כך בכתב למנהל הליגה ולכל אחראי הקבוצות העתידות להתארח במקום החדש לפחות שבוע לפני מועד קיום המפגש הראשון אותו היא מארחת במקום המשחקים החדש.

(ב) שינוי מקום המשחקים טעון אישור מנהל הליגה.
(ג) אם לא מולאו הוראות ס"ק א', על נציג הקבוצה ששינתה מקום משחקים להמתין לקבוצה האורחת במקום המשחקים הקודם ולדאוג שכל השחקנים המופיעים ברשימת השחקנים של הקבוצה האורחת לאותו מפגש יגיעו ממקום המשחקים הקודם למקום המשחקים החדש. הוצאות ההעברה יחולו על הקבוצה ששינתה את מקום המשחקים, והזמן שנדרש להעברה יופחת משעוני שחקני הקבוצה המארחת.

 

6. אלימות בעת מפגש

במקרה של גילוי אלימות פיסית נגד שחקן או אחראי קבוצה תהיה זכות לאחראי על הקבוצה להפסיק את הקרבות. מנהל הליגה יקבע את תוצאת המפגש ויעמיד לדין משמעתי את הגורם או הגורמים לאלימות.

 

 

 

7. תנאי אירוח

(א) הקבוצה המארחת אחראית באופן מוחלט לקיום המפגש בצורה נאותה.

(ב) הקבוצה המארחת חייבת לדאוג לאירוח מתאים הכולל: מקום מתאים ושקט למשחק; שירותים במרחק סביר ממקום המשחקים; מינימום כיבוד:שתייה חמה, מים קרים וכיבוד קל; כמות מערכות כלים בגודל אולימפי, לוחות, שעונים וטפסי רישום כמספר השחקנים המשתתפים מכל קבוצה.

(ג) 1. אי-קיום תנאים אלה, או חלק מהם, יהווה עבירה משמעתית.

2. ימצא ראש הקבוצה האורחת שתנאי סעיף 7ב' אינם מתקיימים יוכל לפנות אל מנהל הליגה, לפני תחילת
המשחקים – והאחרון יקבל החלטה לגופו של עניין בכל הקשור לתנאי האירוח הקונקרטיים ואף יוכל לנקוט
בצעדים שמאפשרים לו כללי הליגה.

(ד) בהיעדר ציוד שחמט כמפורט בס"ק ב' יירשם הפסד טכני אישי בלוח או בלוחות בהם חסר ציוד, עפ"י בחירתו של האחראי על הקבוצה המארחת.

(ה) מינהלת הליגה רשאית, לאחר בדיקה, לפסול מקום משחקים של קבוצה מסוימת או להתנות תנאים לאישורו.

 

8. קבוצות נכים

מנהל הליגה רשאי לקבוע כי קבוצה מסוימת, שרוב שחקניה נכים או מוגבלים בתנועתם, תהיה מארחת בכל מפגשיה.

 

9. ימי משחקים

(א) לכל סיבוב ליגה יהיו שני תאריכים אפשריים: אחד בשבת והאחר ביום חול.
(ב) תאריך יום חול יהיה בדרך כלל ביום חמישי, יומיים לפני תאריך השבת של אותו סיבוב.
(ג) למנהל הליגההסמכות לקבוע לסיבוב מסוים או למפגש מסוים תאריך יום חול אחר, בעיקר בימים בהם חלחג ומועד.
(ד) למנהל הליגההסמכות לקבוע כי סיבוב או סיבובים מסוימים במחוז או במחוזות מסוימים יתקיים (יתקיימו) במרוכז ביום שישי או בכל יום אחר, ובלבד שקבוצה שהוכרה כקבוצה דתית עפ"י ס"ק 10(ב) לא תחויב לשחק בשבת. במקרה זה תישלח לקבוצות הודעה מראש על מקום המשחקים שנקבע לאותו סיבוב.

 


10. קביעת יום המשחקים; קבוצות דתיות

(א) כל קבוצה תציין על טופס ההרשמה לליגה את יום המשחקים המועדף עליה.
(ב) קבוצה השייכת למרכז ספורט דתי או לעמותה דתית, או שברשימת השחקנים שלה מופיע שחקן דתי פעיל, שחתם על הצהרה מתאימה, תוכר ע"י מנהל הליגה כקבוצה דתית, ותקיים את כל משחקיה ביום חול.

(ג) מנהל הליגה יבחן כל מקרה בו מועדון מבקש להיות מוכר כמועדון דתי שכל קבוצותיו ישחקו בימי חול בלבד, במידה ואינו שייך למרכז ספורט דתי.

(ד) "שחקן דתי פעיל" לצורך ס"ק ב' הוא מי שהצהיר בכתב על היותו יהודי שומר שבת בפני מנהל הליגה, ומשתתף במשחקי הליגה בעונה הנוכחית ב-3 מפגשים לפחות.

(ה) הצהרה כוזבת על דתיות כמפורט בס"ק ג' הנה עבירה על כללי הליגה ותגרור העמדה לדין משמעתי של השחקן ושל המועדון.

(ו) הצהירה קבוצה על שחקן כ"שחקן דתי פעיל" ולא השתתף השחקן ב-3 קרבות לפחות במהלך העונה - יופחתו ממאזן הקבוצה עד 4 נקודות ליגה לפי שיקול דעתה של מינהלת הליגה, אלא אם הוכח בפני מנהל הליגה שאי-השתתפות השחקן ב-3 מפגשים לפחות נבעה מכוח עליון.

(ז) מפגשים בין שתי קבוצות, שאחת מהן ביקשה לשחק בשבת והשניה ביקשה לשחק ביום חול, אך אינה מוכרת כקבוצה דתית, יתקיימו ביום המשחקים המועדף על הקבוצה האורחת.

 

11. שעות המשחקים

(א) שעת התחלת המפגשים הנערכים בשבת או ביום שישי היא 10:00 בבוקר.

(ב) מנהל הליגה רשאי להקדים מסיבות דת את שעת ההתחלה של מפגשים מסוימים הנערכים בימי שישי, כאשר כל מקרה יידון לגופו. לצורך כך, על המועדון הדורש הקדמת שעת המשחק מסיבות שונות ביום שישי בבוקר, לפנות למנהל הליגה, בכתב, לכל המאוחר עד שבוע לפני תאריך המשחק המיועד.
(ג) שעת התחלת המפגשים הנערכים ביום חול (להוציא יום שישי) היא 18:00 בליגה ג' ו- 19:00 בכל הליגות האחרות.

12. זכות איחור

(א) במשחקים הנערכים בימי חול (להוציא יום שישי) תהיה זכות איחור של חצי שעה לקבוצות אורחות הנוסעות למרחקים העולים על 80 ק"מ.

(ב) לקבוצות שמרחק הנסיעה שלהן קטן מ- 50 ק"מ אין זכות איחור.

(ג) מנהל הליגה יקבע ויפרסם, לא יאוחר מ-14 יום לפני תחילת העונה, רשימת מפגשים, בהם הקבוצה האורחת רשאית לאחר, על פי שיקול דעתו. קבוצות שלא מופיעות ברשימה הנ"ל רשאיות לערער על כך בפני מנהל הליגה תוך שבועיים מיום פרסום הרשימה הנ"ל.

(ד) במפגשים שלא יופיעו ברשימה הנ"ל, לרבות כל המפגשים הנערכים בשבת, יופעלו השעונים בשעה הרגילה ולא תהיה זכות איחור.

(ה) במפגשים בהם יש לקבוצה האורחת זכות איחור, תהיה רשאית הקבוצה המארחת להפעיל שעונים 30 דקות לאחר השעה שנקבעה למפגש.

(ו) על אף זכות האיחור, ייקבע הפסד טכני לשחקן שלא הופיע לקרב, ו/או לקבוצה שפחות ממספר חוקי של שחקנים שלה, כמפורט בפרק ט' סעיף 2 ס"ק (א), התייצבו למפגש תוך 60 דקות מהמועד המקורי שנקבע להתחלת המפגש.

 

13. הגשת רשימת שחקנים

(א) על כל קבוצה בליגה הלאומית, הליגה לנשים והליגה הארצית להגיש ליריבתה עד שעת התחלת המפגש רשימה מלאה של שחקניה לאותו מפגש, מתוך אלה המופיעים ברשימת שחקניה בשנתון הליגה.

(ב) קבוצה המשחקת בליגה א', ב', או ג' רשאית להגיש רשימת שחקנים חלקית שתכלול לפחות 3 שחקנים בליגות א', ב' ו-ג' בלוחות מסוימים ולהשאיר את שאר הלוחות ריקים זמנית. הקבוצה תהיה רשאית להתחיל לשחק בלוחות בהם רשמה שחקנים, אך השעונים יופעלו על כל הלוחות. לאחר מכן תוכל הקבוצה להשלים את רשימת השחקנים (אך ללא חריגהמסדר הלוחות המופיע בשנתון הליגה) ולהתחיל לשחק בכל הלוחות.
(ג) רשימת השחקנים תהיה על פי סדר לוחות, אשר יהיה תואם את סדר הלוחות המופיע ברשימת שחקני הקבוצה בשנתון הליגה.

(ד) הקרבות לא יוכלו להתחיל בטרם הגישו שתי הקבוצות את רשימות השחקנים שלהם.
(ה) במקרה של איחור בהתחלת קרב הנובע מאי-הגשת רשימת שחקנים במועד או אי-רישום שחקן בלוח מסויםמצד קבוצה אחת בלבד, יופחת הזמן שחלף מאז השעה הקבועה להתחלת המפגש משעונו של השחקן השייך לאותה קבוצה.
(ו) במקרה של איחור בהתחלת קרב הנובע מכך ששתי הקבוצות לא הגישו רשימת שחקנים במועד או לא רשמו שחקן בלוח מסוים, יופחת הזמן שחלף מאז השעה הקבועה להתחלת המפגש משעונו של השחקן המשחק בלבן.

(ז) במקרה של איחור הנובע ממחדל של הקבוצה המארחת (כגון מועדון סגור, ציוד לא מוכן) יופחת הזמן שחלף משעוני שחקניה.

14. זיהוי שחקנים

קבוצה רשאית לתבוע זיהוי שחקני הקבוצה היריבה, באמצעות הצגת תעודה מזהה או מתן הצהרה בכתב חתומה ע"י אחראי הקבוצה היריבה.

 


15. סדר צבעים

(א) שחקני הקבוצה האורחת ישחקו בלבן בלוחות האי זוגיים.

(ב) שחקני הקבוצה המארחת ישחקו בלבן בלוחות הזוגיים.

(ג) סדר הצבעים הנובע מלוח המשחקים המקורי יישמר גם במקרה של החלפת הביתיות עפ"י סעיף 6 או מכל סיבה אחרת.

 

16. שיבוש סדר לוחות

(א) הגשת רשימת שחקנים שלא לפי האמור בסעיף 13 תהווה עבירה.
(ב) קבוצה שיריבתה הגישה רשימת שחקנים שלא לפי האמור בסעיף 13 רשאית לסרב להתחיל במפגש ולתבוע הפחתת הזמן שחלף עד להגשת רשימת שחקנים תקינה משעוני שחקני הקבוצה היריבה בהתאם לס"ק 13(ד).
(ג) אם המפגש החל כאשר רשימת השחקנים של אחת הקבוצות (או של שתיהן) הן בניגוד לאמור בסעיף 13 הוא יימשך ותוצאתו תאושר, אולם על הקבוצה (או הקבוצות) שהגישה רשימת שחקנים בניגוד לאמור בסעיף 13 יוטל עונש אוטומטי של הפחתת נקודה.
(ד) מינהלת הליגה רשאית להטיל על קבוצה שהגישה רשימת שחקנים בניגוד לאמור בסעיף 13 עונשים נוספים.

 


17. שיתוף שחקן שלא בהתאם לכללי הליגה

(א) לקבוצה ששיתפה שחקן שאינו רשום בין שחקניה בשנתון, או שחקן בעונש משמעתי (ובלבד שלקבוצה נמסרה הודעה על העונש), ייפסק הפסד טכני אישי, מבלי לפגוע בזכות מינהלת הליגה להטיל עליה עונשים נוספים.

(ב) לצורך סעיף זה ייחשב פרסום בחוזר מנהל הליגה, בחוזר ועדת משמעת או בכתב העת של האיגוד כהודעה לקבוצה על עונש משמעתי.

18. קצב המשחקים

(א) קצב המשחקים בליגה הלאומית יהיה 90 דקות לשחקן להשלמת 40 מסעים ועוד 30 דקות לסיום הקרב ועוד תוספת של 30 שניות לכל מסע, החל מהמסע הראשון. משחקי הליגה הלאומית והליגה לנשים ישוחקו עם שעוני שחמט אלקטרוניים. כל קבוצה בליגה הלאומית ובליגה לנשים חייבת להצטייד בשעוני שחמט אלקטרוניים למשחקי הבית שלה.

(ב) קצב המשחקים בליגות ארצית, נשים, א' ו- ב' יהיה 90 דקות לשחקן להשלמת כל הקרב ועוד תוספת של 30 שניות לכל מסע, החל מהמסע הראשון. משחקי הליגות ארצית, נשים, א' ו- ב' ישוחקו עם שעוני שחמט אלקטרוניים. כל קבוצה בליגות ארצית, נשים, א' ו- ב' חייבות להצטייד בשעוני שחמט אלקטרוניים למשחקי הבית שלה.

(ג) בליגה ג' יהיה קצב המשחקים שעה לכל שחקן להשלמת כל הקרב. בכל מפגש ישוחקו שני משחקים (סיבובים). בתחילת הקרב יוצבו מחוגי השעונים על השעה 4:00. ביקורת הזמן תהיה בשעה 5:00. בהסכמת שני השחקנים, ניתן לשחק בקצב של 50 דקות לשחקן להשלמת כל הקרב ועוד תוספת של 10 שניות לכל מסע, החל מהמסע הראשון.

(ד) משעונו של שחקן, שאינו רושם מסעים מסיבה כלשהי, יופחתו 10 דקות.

19. דרישות תיקו

(א) במשחקים עם תוספת זמן של 30 שניות למסע, דרישת תיקו תהיה רלבנטית אך ורק במקרים של תיקו תיאורטי, כפי שמוגדר בחוקת פיד"ה.
(ב) כל שחקן, שנותרו לו שתי דקות או פחות להשלמת כל מסעיו, רשאי להפסיק את הקרב בדרישת תיקו. זכות זו נתונה בלעדית לשחקן ולא לאף אחד אחר, לרבות אחראי הקבוצה.
(ג) אם הופסק קרב בדרישת תיקו ע"י שחקן כאשר שופט אינו נוכח במקום, על שתי הקבוצות להעביר למנהל הליגה עם טופס הדיווח (ראה סעיף 23) גם את הפרטים המלאים של העמדה בה הופסק הקרב (מצב הכלים על הלוח, מצב הזמנים על השעון, תורו של מי לשחק, מי הפסיק את המשחק בדרישת תיקו) חתומים ע"י האחראים לשתי הקבוצות.
(ד) הקבוצה ששחקנה דרש תיקו רשאית לצרף לדיווח את טפסי רישום המסעים של שני השחקנים. השחקן שיריבו דרש תיקו חייב למסור לאחראי הקבוצה היריבה את טופס רישום המסעים שלו אם יידרש לכך.
(ה) מנהל הליגה יקבע שופט, אשר יפסוק את תוצאת הקרב על סמך הנתונים שהועברו אליו כמפורט לעיל, ובהתאם לחוקת פיד"ה.
(ו) במידה ומדובר במשחק שהופסק לא מכוח דרישת תיקו אלא מסיבה של חילוקי דעות בין השחקנים והקבוצות או מסיבות טכניות שונות ימנה מנהל הליגה שופט או צוות של שלושה שופטים, לפי שיקול דעתו, שייקבע את תוצאת המשחק.
(ז) השופט או השופטים ייבחרו מבין רשימת שופטים בכירים, שתאושר ע"י מינהלת הליגה לפני תחילת העונה.
השופט/ים יהיו בתורנות ליום ראשון שבוע לאחר תום הסיבוב ויכונס/ו בהתאם לצורך. לא ייקבע שופט, החבר באותו מועדון של קבוצה הנוגעת בדבר.
(ח) בכל מקרה, החלטת השופט, או החלטתם של שלושה שופטים, אשר מונו כאמור לעיל, תהיה סופית לחלוטין ולא תינתן אפשרות לערער על ההחלטות שהתקבלו.

 


20. שיגור שופט

(א) מנהל הליגה רשאי להחליט לשגר שופט, בדרגת שופט לאומי לפחות, למפגש ליגה מסוים. העתק מכתב הזימון לשופט יישלח לקבוצות הנוגעות בדבר. לא יישלח שופט למפגש בו מעורבת קבוצה ממועדונו.

(ב) היה ומועדון ביקש שיגור שופט, ישלם המועדון מחצית מעלות הגמול הכספי שישולם לשופט.

21. תפקידי השופט

(א) השופט אחראי לניהול התקין של המשחקים בהתאם לכללים אלה ו/או חוקת פיד"ה. אחראי הקבוצות חייבים להישמע להוראותיו ולסייע בידו.

(ב) השופט יהיה בעל הסמכות הקובעת לגבי כל בעיה חוקתית המתעוררת במהלך המשחקים והחלטותיו תינתנה במקום. במקרה של דרישת תיקו יפעל השופט על-פי חוקת פיד"ה.

(ג) לכל קבוצה יש זכות ערעור על החלטת השופט. הערעור יוגש בכתב למנהל הליגה לא יאוחר מ-48 שעות לאחר מועד סיום המפגש. מנהל הליגה ימנה ועדת ערעורים לדון בערעור, אשר חבריה יהיו מתוך רשימת שופטים בכירים שתאושר ע"י מינהלת הליגה לפני תחילת העונה.

(ד) כל המערער על החלטת שופט בפני מנהל הליגה יצרף אגרת ערעור בסך 150 ש"ח. ועדת הערעורים תחליט אם להחזיר את האגרה. במקרה והערעור התקבל בשלמותו תוחזר האגרה.

(ה) אם אירעה תקרית בזמן משחק בהיעדר שופט ושחקן המשיך במשחק לפי דרישת היריב, או הקבוצה היריבה, הוא אינו רשאי להגיש ערעור לאחר מכן.

 

 

 

 

 

22. אחראי הקבוצות

(א) בהיעדר שופט, תפקידם של שני האחראים לקבוצות לדאוג לקיום תקין של המפגש באווירה ספורטיבית, ולדווח למנהל הליגה על התוצאות, וכן על תקריות, במידה והיו.
(ב) בהעדרו של האחראי או ממלא מקומו, תועבר האחריות לאחד משחקני הקבוצה, שמו יועבר לידיעת האחראי על הקבוצה היריבה ויירשם על גבי טופס הדיווח.
(ג) בהיעדר שופט יוקנו לאחראי הקבוצות סמכויות המוקנות לשופט על-פי חוקת פיד"ה כגון: הכרזה על נפילת דגל, בדיקת חזרה משולשת על עמדות וכיו"ב.
(ד) שחקן, אשר יריבו הציע לו תיקו, רשאי לקרוא לאחראי קבוצתו ולשאול אותו, בנוכחות שופט או אחראי הקבוצה היריבה, אם להסכים להצעה.
(ה) אחראי הקבוצה רשאי לבחור בין שלוש תשובות אפשריות: ממליץ להסכים; ממליץ לא להסכים; משאיר את ההחלטה לשחקן. כל פעולה אחרת של אחראי הקבוצה, ובפרט מסירת מידע לגבי העמדה על הלוח, תיחשב כעבירה.
(ו) אחראי הקבוצה אינו רשאי להמליץ לשחקן קבוצתו אם להציע תיקו ליריבו.

 

23.מכשירי טלפון ניידים

(א) אסורה הפעלה של מכשירי טלפון ניידים במקום משחקי הליגה.
(ב) במקרה של צלצול מכשיר טלפון נייד של אחד השחקנים, בכל הליגות, ייקבע לו הפסד מיידי (וזאת לפי תיקון לחוקי השחמט של פיד"ה 1/7/2005).
(ג) דין מכשיר טלפון נייד רוטט שהושאר על שולחן המשחק כדין צלצול. (בהתאם להחלטת ועדת דירוג חוקה ושיפוט של האיגוד מישיבתה ביום 25/7/2006).
(ד) אחריות ראשי מועדונים/קבוצות ליידע את השחקנים שלהם על חובת כיבוי הטלפונים הניידים.

 


24. טפסי דיווח

(א) בסיום המפגש יחתמו אחראי הקבוצות על שני טפסי דיווח, אחד לכל קבוצה, על גבי טפסים שיועתקו מאתר האיגוד. כל טופס דיווח יכיל את שם המחוז, מספר הסיבוב, שמות הקבוצות המתחרות ומספריהן, שמות השחקנים בכל הלוחות ומספרי תעודות הזהות שלהם (אם לא רשומים באיגוד), התוצאות האישיות שהושגו על כל לוח, וסך הנקודות האישיות שהשיגה כל קבוצה.
(ב) אם אירעו במהלך המפגש (ללא נוכחות שופט) תקריות, סכסוכים או מחלוקות, על כל אחת משתי הקבוצות לצרף לטופס הדיווח את פירוט האירועים על פי גרסתה. במקרה זה יקבע מנהל הליגה את תוצאת המפגש לאחר דיון שאליו יוזמנו נציגי שתי הקבוצות.
(ג) תוצאות המפגש יוזנו למערכת האיגוד בצורה מקוונת, דרך אתר האיגוד, במסך המיוחד לדיווח תוצאות. בליגה הלאומית ובליגה הארצית הדיווח חייב להיות מוזן למערכת עד יום ראשון שמייד לאחר המפגש. בליגות אחרות הדיווח יוזן למערכת, בצורה מקוונת, לא יאוחר מ-3 ימים לאחר מועד המפגש. בכל מקרה של דיווח לא מובן יהיה מנהל הליגה רשאי לדרוש מהקבוצה לשלוח את טופס הדיווח המקורי.
(ד) מנהל הליגה רשאי לפסול טופס דיווח שלא מולאו בו כל הפרטים ו/או אינו חתום ע"י שני האחראים לקבוצות, תוך הודעה למדווח.
(ה) אי-דיווח מצד קבוצה יהווה עבירה על כללי הליגה, והקבוצה תהיה צפויה לאחד העונשים הקבועים בהם.
(ו) במקרה של אי-דיווח מצד קבוצה כלשהי, קובע הדיווח של הקבוצה היריבה.
(ז) אם לא התקבל דיווח משתי הקבוצות, הקבוצה המארחת תקבל 0 נקודות ומנהל הליגה יקבע את מספר הנקודות שתקבל הקבוצה האורחת לפי שיקול דעתו.
(ח) קבע מנהל הליגה תוצאה עקב אי-דיווח והוכח לו , לאחר מכן, כי קוימו הוראות ס"ק ג', ישנה מנהל הליגה את החלטתו, ואם נפסק עונש עקב אי-דיווח, יבוטל העונש.
(ט) מסירת דיווח כוזב על תוצאות מפגש ליגה מהוה עבירה חמורה על כללי הליגה, ותגרור העמדה לדין משמעתי של המדווח ושל מועדונו.

25. סיבוב אחרון

(א) משחקי הסיבוב האחרון בכל הליגות יתקיימו רק לאחר אישור כל התוצאות הקודמות ע"י מנהל הליגה, ולאחר תום הדיונים בכל הערעורים שנותרו מסיבובים קודמים.
(ב) למנהל הליגה תהיה זכות להחליט, לפי שיקול דעתו, אם לחייב קבוצות הקשורות במאבקים לעלייה ו/או לירידה לשחק במועד אחיד שייקבע לסיבוב האחרון, ובלבד שקבוצה שהוכרה ע"י מנהל הליגה כקבוצה דתית לא תחויב לשחק בשבת.
(ג) אי-הופעת קבוצה מסיבות של "כוח עליון", כמוגדר בפרק ט' סעיף 3, בסיבוב האחרון, לא תחייב את מנהל הליגה לקבוע משחק חוזר.

26. קביעת ניקוד ודירוג

(א) המיקום והדירוג הסופי בכל הליגות ייקבעו לפי סך הנקודות הכולל של הקבוצות.
(ב) הניקוד הכולל של קבוצה מסוימת יהיה מורכב מסך הנקודות האישיות שהשיגה בכל מפגשיה, סך נקודות הבונוס שהשיגה בכל מפגשיה על פי ס"ק (ג)-(ז) וסך הנקודות שהופחתו ממאזנה עקב עונשים שהוטלו עליה בהתאם לכללי הליגה.
(ג) בליגה הלאומית תקבל כל קבוצה שהשיגה 3.5 נקודות אישיות או יותר במפגש מסוים, נקודת בונוס אחת.
(ד) בליגה ארצית תקבל כל קבוצה שהשיגה 3 נקודות אישיות או יותר במפגש מסוים, נקודת בונוס אחת.
(ה) בליגות א', ב', ג' תקבל כל קבוצה שהשיגה 2.5 נקודות אישיות או יותר במפגש מסוים, חצי נקודת בונוס.
(ו) ניצחון טכני בלוח מסוים יחשב כניצחון רגיל לצורכי חישוב הבונוס.
(ז) קבוצה שזכתה בניצחון טכני קבוצתי (ראה פרק ט' סעיף 5) תקבל נקודת בונוס אחת בליגות לאומית וארצית וחצי נקודת בונוס בליגות א', ב', ג'.

 

27. התרת שוויון נקודות

במקרה של שוויון נקודות בין שתי קבוצות (או יותר) בסיום העונה ייקבע דירוגן ומיקומן לפי סדר העדיפויות הבא (אם נוצר שוויון לפי סעיף (א) יוכרע הדירוג לפי סעיף (ב) וכך הלאה):

(א) סך הנקודות ללא נקודות בונוס, אך כולל עונשים.

(ב) שיטת ברגר קבוצתי, כאשר נקודות הבונוס לא נלקחות בחשבון. עבור כל קבוצה יחושב הסכום של סך הנקודות האישיות של הקבוצה היריבה מוכפל במספר הנקודות האישיות שצברה הקבוצה נגד אותה היריבה. לדוגמא: ניצחון 1:3 נגד קבוצה יזכה ב-75% מסך הנקודות שצברה הקבוצה היריבה.

(ג) שקלול התוצאות האישיות (ללא בונוסים) לפי סדר הלוחות. כל נקודה בלוח הראשון בליגה הלאומית תוכפל ב-6, בלוח השני - תוכפל ב-5 וכך הלאה; בליגה ארצית כל נקודה בלוח הראשון תוכפל ב-5, בלוח השני - תוכפל ב-4 וכך הלאה; בליגות א', ב', ג' כל נקודה בלוח הראשון תוכפל ב-4, בלוח השני - תוכפל ב-3 וכך הלאה. במקרה של ניצחון טכני קבוצתי ייחשבו הנקודות שקיבלה הקבוצה כאילו התחלקו שווה בשווה בין הלוחות.

(ד) תוצאת המפגש או תוצאות המפגשים בין הקבוצות הנוגעות בדבר.

(ה) התוצאה העדיפה על הלוח הראשון, באחוזים, של משחקים ששוחקו בפועל. בהעדר הכרעה, התוצאה העדיפה על הלוח השני, השלישי וכך הלאה.

28. פרסים למצטיינים

(א) הקבוצה שתסיים במקום הראשון בליגה הלאומית תוכתר כאלופת המדינה.
(ב) לשחקני הקבוצות המצטיינות בליגה הלאומית יוענקו פרסים כדלקמן:
לקבוצה האלופה - מדליות מוזהבות; לקבוצה השניה - מדליות מוכספות; לקבוצה השלישית - מדליות ארד. שלוש הקבוצות שתסיימנהבמקומות הראשונים תזכינה בפרסים כספיים בסכום שיקבע ע"י הנהלת האיגוד.
המדליות תוענקנה לכל שחקן בשלושת הקבוצות הראשונות בליגה הלאומית, שהשתתף לפחות בחמישה משחקי ליגה, וכן לאחראי הקבוצות.
(ג) שלוש הקבוצות הראשונות בליגה הלאומית, וכן הקבוצות שתפסו מקום ראשון בכל אחד ממחוזות הליגה הארצית, נשים וליגה א', תקבלנה גביעים.
(ד) הקבוצות שתפסו מקום ראשון בכל אחד ממחוזות ליגות ב', ג' תקבלנה תעודות הצטיינות.
(ה) לכל שחקן ששיחק בפועל לפחות 70% ממשחקי קבוצתו, והשיג לפחות 80% מהנקודות האפשריות, יוענק מכתב הצטיינות (אם יבקש).

29. פרישת קבוצה

(א) קבוצה שפרשה או הורחקה ממשחקי הליגה בטרם השלימה מחצית ממפגשיה, תבוטלנה כל תוצאות מפגשיה, והן לא תיחשבנה לצורך קביעת הניקוד והמיקום של יתר הקבוצות באותו מחוז.

(ב) קבוצה שפרשה או הורחקה ממשחקי הליגה לאחר שהשלימה מחצית (או יותר) ממפגשיה, תזכינה יריבותיה הנותרות בניצחונות טכניים כאמור בפרק ט' סעיף 5.

(ג) מנהל הליגה רשאי להגיש תלונה לועדת משמעת נגד מועדון שאחת או יותר מקבוצותיו פרשה או הורחקה ממשחקי הליגה.

(ד) במניין המפגשים, לצורך האמור בס"ק (א) וס"ק (ב), ייחשבו אך ורק מפגשים ששוחקו בפועל.

 

30. הפסקת מפגש

במקרה של הפסקת מפגש לפני סיומו מסיבות כוח עליון (כגון: הפסקת חשמל מעל לחצי שעה) ירשמו ראשי הקבוצות את מצב העמדות והזמנים בכל הלוחות, והמשחק יימשך מאותו מצב בתאריך שייקבע ע"י מנהל הליגה בתיאום עם ראשי הקבוצות. מפגש שיופסק ללא נסיבות כוח עליון סבירות יועבר לדיון במינהלת הליגה.

 
פרק ו′ - ליגה לאומית
 


1. כללי
הכללים המופיעים בפרק זה מתייחסים לליגה הלאומית בלבד. לגבי נושאים שאינם מפורטים בפרק זה תקפים הכללים המפורטים בפרקים אחרים של כללי הליגה. בכל מקרה של סתירה בין הכללים בפרק זה לכללים המפורטים בפרקים אחרים של כללי הליגה, הכללים בפרק זה הם המחייבים.

2. שחקנים זרים

(א) על אף האמור בסעיף 11(א) בפרק ג', רשאית קבוצה, המשחקת בליגה הלאומית, לשתף במפגש מסוים שחקן אחד לכל היותר, הגם שאינו עונה על אחד מהתנאים שהוגדרו בסעיף הנ"ל (להלן שחקן זר).

(ב) קבוצה שרשמה שחקן שאיננו אזרח ישראלי חייבת להודיע על כך לאיגוד, ושיתופו במשחקים כשחקן שאינו זר יהיה מותנה באישור בכתב של מנהל הליגה, שיסתמך בהחלטתו על קיומו של אחד או יותר מהתנאים שהוגדרו בס"ק (א). מנהל הליגה רשאי לתבוע מהקבוצה הצגת מסמכים המעידים על מילוי התנאים.

 

3. רישום שחקנים

(א) מד-כושר מינימלי:
לקבוצות המשחקות בליגה הלאומית זכאים להירשם רק שחקנים, אשר דירוגם הישראלי (או הבינלאומי) עולה על 2000, על פי מד-הכושר האחרון שפורסם לפני סיום מועד הרשמת השחקנים לליגה לאותה עונה. מנהל הליגה רשאי לאשר עד שני שחקנים אשר דירוגם הישראלי (או הבינלאומי) מתחת ל- 2000 במקרים חריגים.

(ב)מספר שחקנים מינימלי:
בכל קבוצה חייבים להיות רשומים 8 שחקנים ישראלים (שחקנים הגרים בישראל דרך קבע) לפחות.

 

4. הגבלת סדר לוחות ברישום

(א) קבוצה בליגה הלאומית לא תוכל לרשום שחקן מסוים בלוח יותר גבוה משחקן אחר, אם מד-הכושר של השחקן בלוח הנמוך, הן ישראלי והן בינלאומי, עולה בלמעלה מ-100 נקודות על מד-כושרו של השחקן בלוח הגבוה, על פי מד-הכושר האחרון שפורסם לפני סיום מועד הרשמת השחקנים לליגה לאותה עונה.

(ב) קבוצה שתפר כלל זה, יהיה רשאי מנהל הליגה לתקן את סדר הלוחות שלה על פי שיקול דעתו כך שיעמוד בדרישות ס"ק א', או לדרוש ממנה להעביר הרכב חדש עם סדר לוחות תקין.

5. החלפת סדר לוחות

בליגה הלאומית ניתן להחליף בין שני שחקנים שלפי סדר הלוחות המופיע בשנתון הליגה היו אמורים לשחק בלוחות צמודים באותו מפגש. פרט לכך סדר הלוחות יהיה תואם את הסדר המופיע בשנתון הליגה.

6. שיפוט

(א) מנהל הליגה ימנה שופט לכל סיבוב מרוכז בליגה הלאומית.

(ב) השופט יאסוף בסיום המשחקים את טפסי הרישוםשל השחקנים. כל שחקן בליגה הלאומית חייב למסור לשופט את טופס הרישום המקורי שלו.

7. יום משחקים חול

יום המשחקים של קבוצות חול הוא יום רביעי הקודם לשבת בו נקבעהמשחק.יש אפשרות, בהסכמה בין הקבוצות ובאישור מנהל הליגה, להקדים אתהמשחקליום שני או שלישי באותו שבוע.שעת המשחק נקבעה לשעה18:00.
 

 

 
פרק ז′ - ליגה לנשים
 


הכללים המופיעים בפרק זה מתייחסים לליגה לנשים בלבד. לגבי נושאים שאינם מפורטים בפרק זה תקפים הכללים המפורטים בפרקים אחרים של כללי הליגה. בכל מקרה של סתירה בין הכללים בפרק זה לכללים המפורטים בפרקים אחרים של כללי הליגה, הכללים בפרק זה הם המחייבים.

1. המפגשים יתקיימו על 3 לוחות, כאשר בכל קבוצה חייבות להיות רשומות 5 שחקניות לפחות.

2. הופעה נחשבת לחוקית אם שתי שחקניות הופיעו למפגש.

3. אישה רשאית להירשם לקבוצה אחת בליגה לנשים ובמקביל לקבוצה אחת בליגה הרגילה, ובלבד ששתי הקבוצות שייכות לאותו מועדון, ולשחק בשתי הקבוצות באותה עונת משחקים, ובלבד שלא תשחק מטעם שתי הקבוצות באותו יום.

4. לקבוצה בליגה לנשים ניתן להוסיף שחקנית אחת בלבד ברישום מאוחר.

5. לא יותר שיתוף שחקניות זרות בליגה לנשים.

6. לא ניתן לבצע העברה מקבוצה אחת בליגה לנשים לקבוצה אחרת בליגה לנשים, גם אם שתי הקבוצות שייכות לאותו מועדון.

7. לא ניתן יהיה לשנות מועד מפגש אלא אם התקיימו התנאים הנדרשים לשינוי מועד מפגש בליגה א'.

8. נהלים לגבי סדר לוחות יהיו אותם הנהלים לגבי הליגות הרגילות.

9. לא יינתנו נקודות בונוס על ניצחונות קבוצתיים.

10. הקבוצה שתסיים במקום הראשון תזכה בפרס כספי בסכום שיקבע ע"י הנהלת האיגוד.

 
פרק ח′ – ליגות לנוער
 


 

1. כללי

הכללים המופיעים בפרק זה מתייחסים לליגות לנוער בלבד. בכל מקרה של סתירה בין הכללים בפרק זה לכללים  המפורטים בפרקים אחרים של כללי הליגה, הכללים בפרק זה הם המחייבים.

2. מבנה הליגות

(א) הליגות לנוער תחולקנה לשתי רמות: עילית וארצית. בליגה העילית ישחקו 16 קבוצות. 16 הקבוצות שבליגה
      העילית תחולקנה ל-2 מחוזות בהתאם למיקום הגיאוגרפי של הקבוצות.
      8 הקבוצות בכל מחוז תשחקנה ביניהן בשיטת ליגה. (סה"כ 7 משחקים).

      לאחר סיום שלב המחוזות, ייערך מפגש הצלבה בהשתתפות כל הקבוצות, לקביעת האלופים והמיקום הסופי.

      האלופה תהיה הקבוצה שתנצח את יריבתה בהצלבה מהמקום הראשון במחוז המקביל.
      מילוי מקום בליגה העילית, יהיה בסדר עדיפות כמו בליגות לבוגרים.

      במקרה שמספר קבוצות תהיינה באותו סדר עדיפות, השיקול המקצועי יביא בחשבון את מד הכושר הממוצע,

      שייקבע לפי 5 הלוחות הראשונים. שחקן שיהיה רשום ולא ישחק (ללא סיבה מוצדקת) הקבוצה תיענש! (בכדי

      שלא יהיו רישומים פיקטיביים להשגת סדר עדיפות גבוה).

      בליגה הארצית תשחקנה 36 קבוצות שתחולקנה לששה מחוזות, 6 קבוצות במחוז בסיבוב כפול.

(ב) עליית קבוצות: הקבוצות הראשונות בכל מחוז בליגה הארצית תשחקנה ביניהן במשחקי מבחן לקביעת שלוש
      העולות לליגה העילית. (סדרי מבחני העלייה והמיקום ייקבעו ע"י מנהל הליגה).

(ג) ירידת קבוצות: שלוש קבוצות, האחרונה בכל מחוז והמפסידה בהצלבה ממקום שביעי, תרדנה לליגה הארצית.

3. תנאי השתתפות

(א) בליגה לנוער יוכלו לשחק רק שחקנים שגילם פחות מ-18 שנים בתאריך ה-1.1 של השנה בה משוחקת הליגה
      (בהתאם להגדרת מינהל הספורט ומועצת ההימורים).

(ב) כל מועדון רשאי לרשום אך ורק שחקן שירשם באחת מקבוצותיו בליגות לבוגרים במהלך עונת 2013/4.

4. סדר הקרבות והמפגשים

(א) המפגשים יתקיימו על 4 לוחות.

(ב) בליגה העילית לנוער המשחקים יתקיימו בקצב של 90 דקות ותוספת של 30 שניות למסע החל מהמסע הראשון.
     (יועבר לפידה למד כושר בינ"ל).
     בליגה הארצית המשחקים יתקיימו בקצב של 50 דקות ותוספת של 10 שניות למסע החל מהמסע הראשון.

(ג) בימי חול יחלו המשחקים בשעה 18:00. בימי שישי יחלו המשחקים בשעה 16:30. בימי שבת יחלו המשחקים
     בשעה 10:00.

(ד) קבוצה שהשיגה 2.5 נקודות אישיות או יותר במפגש מסוים תזכה בחצי נקודה בונוס.
(ה) זכות איחור בליגות לנוער הוא 30 דקות!

5. עונשים

(א) קבוצה בליגה העילית ש:

(1) לא הופיעה למפגש ליגה אחד או

(2) נרשמו לה 3 אי הופעות אישיות

תורחק מהליגה לאותה העונה (ותורד לליגה הארצית).

(ב) קבוצה בליגה הארצית ש:

(1) לא הופיעה למפגש ליגה אחד וכן נרשמו לה 3 אי הופעות אישיות או

(2) נרשמו לה 5 אי הופעות אישיות

תורחק ממשחקי הליגה לאותה עונה.

6. קנסות

(א) הקנס על אי הופעה קבוצתית בליגה העילית לנוער יעמוד על 700 ₪.

(ב) הקנס על אי הופעה קבוצתית בליגה הארצית לנוער יעמוד על 350 ₪.

(ג) בליגה העילית: יוטלו קנסות על אי הופעה אישית של שחקן בודד החל מאי ההופעה האישית השניה. שיעור

     הקנס יהיה בגובה סכום הקנס על אי-הופעה קבוצתית, מחולק במספר הלוחות ועוד 10%.

(ד) בליגה הארצית: יוטלו קנסות על אי הופעה אישית של שחקן בודד החל מאי ההופעה האישית השלישית.
     שיעור הקנס יהיה בגובה סכום הקנס על אי-הופעה קבוצתית, מחולק במספר הלוחות ועוד 5%.

(ה) על דיווח כוזב ועדת משמעת תקבע את העונש, כאשר הקנס שיוטל יהיה לפחות כפול מהקנס על אי הופעה
      קבוצתית לאותו מפגש.

 

 

 

 
פרק ט′ - אי הופעות
 


1. אי-הופעה
(א) אי-הופעת קבוצה למפגש ליגה הינה עבירה על כללי הליגה. קבוצה שלא הופיעה למפגש תקבל הפסד טכני באותו מפגש, ומינהלת הליגה רשאית להטיל על המועדון אליו היא משתייכת עונשים נוספים מתוך אלה הקבועים בכללים אלו.
(ב) הנהלת האיגוד תקבע לוח קנסות כספיים על אי הופעות קבוצתיות בליגות השונות, שיפורסם לפני תחילת העונה.
ראה פרק י"א – עונשים.

2. הופעה חוקית
(א) הופעת קבוצה למפגש ליגה תחשב חוקית אם מספר שחקנים המופיעים ברשימת השחקנים של הקבוצה כמפורט להלן התייצבו במקום המשחקים עד שעה לאחר המועד שנקבע לתחילת המפגש:
1) ליגה לאומית – לפחות חמישה שחקנים.
2) ליגה ארצית – לפחות ארבעה שחקנים.
3) ליגת נשים - לפחות שתי שחקניות.
4) ליגות א', ב', ו-ג' - לפחות שלושה שחקנים.
(ב) לא התייצבו שחקנים כמפורט לעיל בס"ק א' במקום המפגש, לא יוכלו השחקנים שהגיעו למקום המפגש להתחיל במשחקים. הגיעו שחקנים כמפורט לעיל באיחור אך טרם עברה שעה כנ"ל, יוכלו השחקנים להתחיל במשחק והזמן שחלף יופחת משעונם.
(ג) כאשר בשתי הקבוצות לא התייצבו שחקנים כמפורט לעיל בס"ק א' במקום המפגש, לא יוכלו הקרבות להתחיל. הגיעו שחקנים כמפורט לעיל באיחור אך טרם עברה שעה כנ"ל, יוכלו השחקנים להתחיל במשחק והזמן שחלף יופחת משעונם של השחקנים המשחקים בלבן.
(ד) מועד התחלת המפגש לצורך ס"ק (א), (ב), (ג) הוא היום והשעה הקבועים על-פי פרק ה' סעיפים 10, 11, 12, או המועד והשעה עליהם הורה לקבוצות מנהל הליגה, או שהוסכם עליהם בין הקבוצות באישור מנהל הליגה.

3. כוח עליון
(א) "כוח עליון" יתפרש על דרך הצמצום, זאת עפ"י קביעת ביה"ד העליון של איגוד השחמט.
(ב) במקרה שנבצר מקבוצה להופיע למפגש ליגה מסיבות שיוגדרו על ידה ככוח עליון, תעביר הקבוצה מסמך מפורט אל מנהל הליגה. המסמך יפרט את הסיבות שגרמו לאי ההופעה כולל לוח זמנים מפורט המתייחס לנושא.
(ג) יניח המסמך את דעתו של מנהל הליגה, ימליץ בפני מינהלת הליגה לאשר המקרה ככוח עליון.
(ד) כדי למנוע אי הבנות:
1) "כוח עליון" מתייחס לאי הופעת קבוצה ולא לאי הופעת שחקן.
2) בעיות תקציביות, שירות צבאי שאינו גיוס כללי, מחלה, לימודים, בחינות ונסיעות לחו"ל שאינן במסגרת רשמית בחסות האיגוד, לא יוכרו ככוח עליון.

4. תקלה בדרך
(א) קבוצה אורחת שלא הצליחה להגיע למפגש עקב תקלה בדרך, חייבת ליצור קשר מיידי עם הקבוצה המארחת ולהודיעה על הבעיה. כן עליה לדווח באותו יום או למחרתו על האירוע למנהל הליגה.
(ב) אם הוכיחה הקבוצה, להנחת דעתו של מנהל הליגה, כי אכן קרתה תקלה בדרך שאינה גובלת ברשלנות וזו מנעה את הופעתה למפגש במועדו, יקבע מנהל הליגה תאריך חדש לאותו מפגש.
(ג) אם אישר מנהל הליגה קיום מפגש במועד חדש לפי בקשת קבוצה שלא הופיעה לאותו מפגש, ולקבוצה היריבה נגרמו הוצאות עקב אי-קיום המפגש במועד המקורי, רשאי מנהל הליגה לחייב את הקבוצה שביקשה לקיים את המפגש במועד חדש ולכסות את הוצאות יריבתה או לחייבה לנסוע אליה.

5. ניצחונות טכניים
קבוצה שהופיעה למפגש ויריבתה לא הופיעה, תזכה בניצחון טכני. הקבוצה שלא הופיעה תקבל 0 נקודות. מספר הנקודות האישיות שתקבל הקבוצה שזכתה בניצחון טכני יחושב באופן הבא:
(א) אם הניצחון הטכני אירע לאחר שהושלמו מחצית סיבובי הליגה או יותר, הוא יהיה שווה לשיעור הניצחון הגבוה ביותר של הקבוצה הזוכה בניצחון טכני או ההפסד הגבוה ביותר של יריבתה עד לסיבוב בו אירע הניצחון הטכני.
(ב) אם הניצחון הטכני אירע לפני שהושלמו מחצית סיבובי הליגה, הוא יהיה שווה לשיעור הניצחון הגבוה ביותר של הקבוצה הזוכה בניצחון טכני או ההפסד הגבוה ביותר של יריבתה עד לסיבוב שלאחריו הושלמו מחצית משחקי הליגה או יותר. במקרה זה ייוודע מספר הנקודות המדויק רק כאשר יושלמו מחצית סיבובי הליגה.
(ג) אם הקבוצה הזוכה בניצחון טכני לא ניצחה באף מפגש, והקבוצה שלא הופיעה לא הפסידה באף מפגש עד לסיבוב בו אירע הניצחון הטכני ו/או לסיבוב שלאחריו הושלמו מחצית משחקי הליגה או יותר, תקבל הקבוצה הזוכה בניצחון טכני מספר נקודות אישיות השווה למחצית מספר הלוחות ועוד 0.5.

 
פרק י′ - ערעורים
 


1. הליכי ערעור
(א) ניתן לערער על החלטת מנהל הליגה בפני בית הדין העליון של האיגוד בנושאים שעניינם מפורט בסעיפים הר"מ של כללי הליגה:
פרק ה' סעיפים 19 - 30.
פרק ו' כולו למעט סעיף 2.
פרקים ז', ח', ט' כולם.
(ב) על החלטת מנהל הליגה בנושאים שעניינם מפורט בסעיפים הר"מ של כללי הליגה, ניתן לערער בפני מינהלת הליגה (כדי למנוע ספק לא ניתן לערער על החלטות מנהל הליגה המפורטות בסעיף זה במישרין בפני בית הדין העליון):
פרקים ב', ג', ד' כולם.
פרק ה' סעיפים 1 – 18.
פרק ו' סעיף 2.
(ג) את הערעורים המיוחסים לסעיפים א' ו ב' דלעיל יש לשלוח תוך 7 ימים מיום פרסום החלטת מנהל הליגה.
(ד) ערעור יוגש בכתב קריא בשלושה עותקים לפחות, ויכלול את הפרטים הבאים:
1) שם המערער, כתובתו, ומספר טלפון למסירת הודעות.
2) העתק ההחלטה עליה מוגש הערעור או תמציתה.
3) המועד בו הובאה ההחלטה לידיעת המערער.
4) נימוקי הערעור.
(ה) לערעור יצורפו העתקי כל המסמכים עליהם מבקש המערער להסתמך.
(ו) ערעור על החלטת מנהל הליגה המפורט בסעיף א' דלעיל יתקיים בפני בית הדין העליון. כל צד בערעור יהיה זכאי להופיע, לפי העניין, בפני בית הדין העליון. מנהל הליגה ידאג להביא לידיעת הצדדים על זכותם לערער בפני בית הדין העליון לפני כל דיון.
(ז) כל המערער על החלטת מנהל הליגה בפני בית הדין העליון יצרף אגרת ערעור בסך 500 ש"ח. לבית הדין תהיה הזכות להחליט אם להחזיר את האגרה. במקרה והערעור התקבל בשלמותו תוחזר האגרה. במקרים אחרים יקבע אב בית הדין אם ואיזה סכום להחזיר למערער.
(ח) ערעור על החלטת מינהלת הליגה המפורט בסעיף ב' דלעיל יתקיים בפני בית הדין העליון. כל המערער על
החלטת מינהלת הליגה בפני בית הדין העליון יצרף אגרת ערעור בסך 750 ש"ח. לבית הדין תהיה הזכות להחליט אם
להחזיר את האגרה. במקרה והערעור התקבל בשלמותו תוחזר האגרה. במקרים אחרים יקבע אב בית הדין אם ואיזה סכום להחזיר למערער.
(ט) בכל מקרה של סתירה בין הוראות כללים אלה לבין תקנות בית הדין העליון תקבענה האחרונות.

2. סופיות ההחלטות
החלטות בית הדין העליון הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן.


3. היועץ המשפטי
ראה היועץ המשפטי של האיגוד כי בהליך מסוים שלפני מנהל הליגה, או מינהלת הליגה, או בית הדין, עלולות להיות כרוכות או נפגעות זכות של האיגוד או כל זכות אחרת, רשאי הוא, לפי ראות עיניו, להתייצב באותו הליך ולהשמיע דברו, או להסמיך במיוחד את נציגו לעשות זאת.

 
פרק י"א – עונשים
 

 

1. סמכויות ענישה של מנהל הליגה ומינהלת הליגה

(א) מנהל הליגה ומינהלת הליגה רשאים להטיל על קבוצה שעברה על כללי הליגה, ו/או על המועדון שאליו היא משתייכת, אחד או יותר מן העונשים הקבועים בהתאם לפירוט בסעיף 2 של פרק זה.

(ב) מינהלת הליגה רשאית להשעות אחראי קבוצה, שהפר הוראות כללי הליגה בנסיבות מחמירות, מתפקיד אחראי קבוצה לתקופה קצובה, שלא תעלה על שתי עונות ליגה.

(ג) מנהל הליגה רשאי להעביר לטיפול ועדת המשמעת מקרים הנוגעים בשחקנים, שלדעת מנהל הליגה יש מקום להעמידם לדין.

 

2. רשימת עונשים

(א) אלה העונשים שרשאי מנהל הליגה להטיל:
1) אזהרה.
2) שלילת ביתיות לתקופה קצובה, שלא תעלה על 4 משחקים ביתיים למשך תקופה שלא תעלה על שנה אחת.
3) הפסד טכני.
4) הפחתת נקודות ליגה בעונה הנוכחית ו/או בעונה הבאה.
5) הרחקה ממשחקי הליגה לתקופה קצובה, שלא תעלה על שנה אחת.

(ב) אלה העונשים שרשאית מינהלת הליגה להטיל:
1) קנס כספי.
2) הפחתת נקודות ליגה בעונה הנוכחית ו/או בעונה הבאה.
3) הרחקה ממשחקי הליגה לתקופה קצובה, שלא תעלה על שנה אחת.
4) הורדה לליגה נמוכה יותר, כפי שתקבע מינהלת הליגה.

(ג) מינהלת הליגה תוכל להמליץ בפני הנהלת האיגוד להרחיק קבוצה לצמיתות ממשחקי הליגה. ביצוע ההמלצה מחייב אישור הנהלה.

 

3. ענישה על תנאי

מנהל הליגה ומינהלת הליגה רשאים להטיל כל אחד מן העונשים המפורטים בס"ק 1(ב) או בס"ק 2(א, ב) כעונש על תנאי, לתקופה קצובה שלא תעלה על שתי עונות ליגה.

 

4. עונש אוטומטי על אי הופעות

(א) קבוצה שלא הופיעה (או הופיעה בהרכב חסר) למפגשי ליגה בעונת משחקים אחת, לפי הפירוט להלן, תורחק ממשחקי הליגה לאותה עונה. זהו עונש אוטומטי, בנוסף לכל עונש אחר שרשאים מנהל/מינהלת הליגה על-פי הוראות פרק זה להטיל על הקבוצה ו/או על המועדון שאליו היא משתייכת. אלא אם אי ההופעה נגרמה כתוצאה מכוח עליון לפי פרק ט' סעיף 3.

(א1) קבוצה בליגה הלאומית ש:

(א) לא הופיעה למפגש ליגה אחד, או
(ב) נרשמו לה 3 אי הופעות אישיות

תורחק ממשחקי הליגה לאותה עונה.

 

(א2) קבוצה בליגה הארצית או ליגה עילית לנוער ש:

(א) לא הופיעה למפגש ליגה אחד וכן נרשמו לה 2 אי הופעות אישיות, או
(ב) נרשמו לה 4 אי הופעות אישיות

תורחק ממשחקי הליגה לאותה עונה.

 

(א3) קבוצה בליגה א' או ליגת נשים או ליגה ארצית לנוער ש:

(א) לא הופיעה למפגש ליגה אחד וכן נרשמו לה 3 אי הופעות אישיות, או
(ב) נרשמו לה 5 אי הופעות אישיות

תורחק ממשחקי הליגה לאותה עונה.

 

(א4) קבוצה בליגה ב' או ג' ש:

(א) לא הופיעה לשני מפגשי ליגה, או
(ב) נרשמו לה 8 אי הופעות אישיות

תורחק ממשחקי הליגה לאותה עונה.

 

(ב) למרות האמור בסעיף קטן (א), אם אי הופעת קבוצה נגרמה בשל חוב כספי - הנהלת האיגוד או מינהלת הליגה לא אשרה לקבוצה לשחק בהתאם לפרק ג' סעיף 4 בכללי הליגה - אי ההופעה הנ"ל לא תחשב במניין שתי אי הופעות להרחקה מהליגה.
 

5. קנסות

(א) בליגה הלאומית יוטלו קנסות על כל אי הופעה של שחקן בודד. על אי הופעה אישית ראשונה יוטל קנס בשיעור שישית מהקנס הקבוצתי ועוד 10%, ועל כל אי הופעה נוספת הקנס יוכפל - על אי הופעה שניה יוטל קנס בשיעור שליש מהקנס הקבוצתי ועוד 10%, על אי הופעה שלישית יוטל קנס בשיעור שני שלישים מהקנס הקבוצתי ועוד 10% וכו'.
(ב) בליגות ארצית, נשים, א' ועילית לנוער יוטלו קנסות על כל אי הופעה של שחקן בודד. שיעור הקנס יהיה בגובה סכום הקנס על אי הופעה קבוצתית, מחולק במספר הלוחות באותה ליגה ועוד 10%.
(ג) בליגות ב', ג' וארצית לנוער יוטלו קנסות על כל אי הופעה של שחקן בודד החל מאי ההופעה האישית השניה. שיעור הקנס יהיה בגובה סכום הקנס על אי הופעה קבוצתית, מחולק במספר הלוחות באותה ליגה ועוד 5%.
(ד) קבוצה שלא תופיע למפגש ליגה בסיבוב האחרון תיענש בקנס כספי כפול בהשוואה לאי הופעה בכל סיבוב אחר.
(ה) קבוצה שלא תופיע למפגש ליגה ביתי תיענש בקנס כספי כפול בהשוואה לאי הופעה במשחק חוץ. 25% מסכום הקנס כולו יועבר למועדון שנפגע ויתרת 75% תועבר לאיגוד הישראלי לשחמט.
(ו) סכום הקנסות יאושר בהנהלה ויפורסם באתר האיגוד בנושא משחקי הליגה.

 

6. הרחקה ממשחקי הליגה

(א) קבוצה שהורחקה ממשחקי הליגה יורדת אוטומטית לליגה אחת נמוכה יותר, ומינהלת הליגה רשאית להורידה לליגה נמוכה עוד יותר. כן תפסיד הקבוצה את ההקצבה הציבורית המיועדת לה.

(ב) אם הורחקו ממחוז מסוים 2 קבוצות או יותר, מנהל הליגה מוסמך להוסיף סיבובים נוספים במחוז זה, על מנת להשלים את מספר המשחקים הנדרש ע"י מינהל הספורט.