פרוטוקול ישיבת ועדת הנוער 24.12.2015

פרוטוקול ישיבת ועדת הנוער 24.12.2015