פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה והשיפוט 16.8.2018

ראו קובץ מטה