פרוטוקול ישיבת ועדת הנוער 11-2018

שלום רב, מצ"ב פרוטוקול ועדת הנוער מחודש נובמבר 2018. בברכה,