שינויים בכללי הדירוג

ראו קובץ מטה המפרט שינויים בכללי הדירוג