פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה והשיפוט 1.11.2018

שלום לכולם, מצ"ב הפרוטוקול לעיונכם. בברכה