פרוטוקול ישיבת ועדת דירוג 30.12.2018

ראו מטה קובץ עם פרוטוקול ישיבת ועדת דירוג מתאריך 30.12.2018