פרוטוקול האסיפה הכללית - 2019

מצורף קובץ פרוטוקול האסיפה בליווי מספר קולות בסופו. כמו כן, מצורפים נספחים לפרוטוקול. שבוע טוב.