פרוטוקול ועדת הדירוג 14.2.2020

מצורפת הבהרה בנושא חישוב תחרויות בחוץ לארץ לילדים עד גיל 11.