פרוטוקול ועדת תחרויות ודירוג 6.9.2020

מצורף פרוטוקול הועדה עם החלטות מתאריך 24.8.2020 ומתאריך 6.9.2020