מכרז לניהול פרויקט (זכיינות) "שחמט לכל ילד"

האיגוד הישראלי לשחמט בשיתוף עם מפעל הפיס והרשויות המקומיות יפעיל בשנת הלימודים 2021-2022, את פרויקט "שחמט לכל ילד" המבוסס על מודל לפיו תלמידי כיתות ב' וכיתות ג' בבתי ספר ביישובי הפריפריה. לצורך מימוש הפרויקט וניהולו השוטף, בערים השונות, מוציא האיגוד הישראלי לשחמט מכרז באמצעותו ניתן להגיש מועמדות לשמש כזכיינים להפעלת הפרויקט. הגשה עד לתאריך 29.11.2021 בשעה 18:00. מצורפת רשימה עם הרשויות הזוכות לפי חלוקה של מספר כיתות