פרוטוקול ישיבת מנהלת הליגה - 13.8.2018

מצ"ב קובץ מטה של פרוטוקול ישיבת מנהלת הליגה מתאריך 13.8.2018