כללי הליגה 2020


 

שלום לכולם,

מצורפים כללי הליגה המעודכנים לשנת 2020, הכוללים את השינויים אשר אושרו בהנהלה, מישיבתה אתמול, ב-20.8.2019.


להלן השינויים העיקריים (שאינם טכניים בלבד), המסומנים באמצעות קו תחתון. הערות באדום:


פרק ג' - תנאי ההשתתפות ונוהל ההרשמה

9. תשלום כרטיסי שחמטאי

בכל קבוצה חייב להיות עד סוף חודש פברואר (במקום בסוף יוני, על מנת שהשחקנים יוכלו להנות מהכרטיס) מספר מינימלי של שחקנים בעלי כרטיס שחמטאי בהתאם לליגה אליה שייכת הקבוצה לפי המפתח הבא: ליגה לאומית - 5; ליגה ארצית - 4; ליגה א', ליגה עילית לנוער - 3; ליגה ב', ליגה עילית לנשים, ליגה ארצית לנוער - 2; ליגה ג', ארצית לנשים, מחוזית לנוער - 1. אם קבוצה לא עמדה בתנאי זה – יחויב מועדונה בעלות מלאה של כרטיסי השחמטאי החסרים לשנה קלנדרית.


פרק ה' - סדר הקרבות והמפגשים

4. שינוי מועדי מפגשים

(ז) עלות בקשת דחיית מפגש שניה בעונה (שאושר): 150₪ (לקבוצה ולא למועדון)

(ט) תוצאת מפגש דחוי חייבת להיות מדווחת 24 שעות משעת המפגש.


6. אלימות בעת מפגש

במקרה של גילוי אלימות פיסית נגד שחקן או אחראי קבוצה תהיה זכות לאחראי על הקבוצה להפסיק את הקרבות. מנהל הליגה יקבע את תוצאת המפגש ויעמיד לדין משמעתי את הגורם או הגורמים לאלימות.

במקרים של אלימות מילולית מנהל הליגה ומנהלת הליגה יוכלו להטיל עונשים בהתאם למפורט בסעיף 2, פרק ח'.


7. תנאי אירוח

(א) הקבוצה המארחת אחראית באופן מוחלט לקיום המפגש בצורה נאותה.

(ב) הקבוצה המארחת חייבת לדאוג לאירוח מתאים הכולל:

1. מקום מתאים ושקט למשחק

2. שירותים במרחק סביר ובתנאי ניקיון בסיסיים.

3. מינימום כיבוד: שתייה חמה, מים קרים וכיבוד קל (ארוחה קלה בליגה הלאומית).

4. כמות מערכות כלים בגודל אולימפי, לוחות, שעונים וטפסי רישום כמספר השחקנים המשתתפים מכל קבוצה. יש להחזיק שעונים רזרביים למקרה של תקלות.


24. דיווח תוצאות

(א) בסיום המפגש יחתמו אחראי הקבוצות על שני טפסי דיווח, אחד לכל קבוצה, על גבי טפסים שיועתקו מאתר האיגוד. כל טופס דיווח יכיל את שם המחוז, מספר הסיבוב, שמות הקבוצות המתחרות ומספריהן, שמות השחקנים בכל הלוחות ומספרי תעודות הזהות שלהם (אם לא רשומים באיגוד), התוצאות האישיות שהושגו על כל לוח, וסך הנקודות האישיות שהשיגה כל קבוצה.

(ב) אם אירעו במהלך המפגש (ללא נוכחות שופט) תקריות, סכסוכים או מחלוקות, על כל אחת משתי הקבוצות לצרף לטופס הדיווח את פירוט האירועים על פי גרסתה. במקרה זה יקבע מנהל הליגה את תוצאת המפגש לאחר קבלת גרסתן של נציגי שתי הקבוצות.

(לטובת המקרים בהן אין צורך בהגעה פיזית לפגישה עם מנהלת הליגה, לצורך דיון בנושא)

(ג) תוצאות המפגש יוזנו למערכת האיגוד בצורה מקוונת, דרך אתר האיגוד, במסך המיוחד לדיווח תוצאות. בכל הליגות הדיווח חייב להיות מוזן למערכת עד יום ראשון לאחר המפגש. בכל מקרה של דיווח לא מובן יהיה מנהל הליגה רשאי לדרוש מהקבוצה לשלוח את טופס הדיווח המקורי.

(ד) אי-דיווח מצד קבוצה יהווה עבירה על כללי הליגה, והקבוצה תהיה צפויה לאחד העונשים הקבועים בהם.

איחור של עד 48 שעות מהמועד האחרון לדיווח: 50 ₪

איחור של מעל 48 שעות מהמועד האחרון לדיווח: 250 ₪

(ה) תוצאת מפגש דחוי חייבת להיות מדווחת עד 24 שעות משעת המפגש.

(ה) במקרה של אי-דיווח מצד קבוצה כלשהי, קובע הדיווח של הקבוצה היריבה.

(ו) אם לא התקבל דיווח משתי הקבוצות, הקבוצה המארחת תקבל 0 נקודות ומנהל הליגה יקבע את מספר הנקודות שתקבל הקבוצה האורחת לפי שיקול דעתו.

(ז) קבע מנהל הליגה תוצאה עקב אי-דיווח והוכח לו , לאחר מכן, כי קוימו הוראות ס"ק ג', ישנה מנהל הליגה את החלטתו, ואם נפסק עונש עקב אי-דיווח, יבוטל העונש.

(ט) מסירת דיווח כוזב על תוצאות מפגש ליגה מהוה עבירה חמורה על כללי הליגה, ותגרור העמדה לדין משמעתי של המדווח ושל מועדונו.


פרק ו' - אי הופעות

5. ניצחונות טכניים

קבוצה שהופיעה למפגש ויריבתה לא הופיעה, תזכה בניצחון טכני. הקבוצה שלא הופיעה תקבל 0 נקודות. מספר הנקודות האישיות שתקבל הקבוצה שזכתה בניצחון טכני יחושב באופן הבא:

(א) אם הניצחון הטכני אירע לאחר שהושלמו מחצית סיבובי הליגה או יותר, הוא יהיה שווה לשיעור הניצחון הגבוה ביותר של הקבוצה הזוכה בניצחון טכני או ההפסד הגבוה ביותר של יריבתה עד לסיבוב בו אירע הניצחון הטכני (הגבוה מביניהם, לא כולל נצחונות טכניים קבוצתיים).


פרק ח' – עונשים

4. עונש אוטומטי על אי הופעות

(א) קבוצה שלא הופיעה (או הופיעה בהרכב חסר) למפגשי ליגה בעונת משחקים אחת, לפי הפירוט להלן, תורחק

ממשחקי הליגה לאותה עונה. זהו עונש אוטומטי, בנוסף לכל עונש אחר שרשאים מנהל/מינהלת הליגה על-פי הוראות פרק זה להטיל על הקבוצה ו/או על המועדון שאליו היא משתייכת. אלא אם אי ההופעה נגרמה כתוצאה מכוח עליון לפי פרק ט' סעיף 3.

(א1) קבוצה בליגה הלאומית ש:

(א) לא הופיעה למפגש ליגה אחד וכן נרשמו לה 2 אי הופעות אישיות, או

(ב) נרשמו לה 4  (במקום 3) אי הופעות אישיות

     תורחק ממשחקי הליגה לאותה עונה.


(א4) קבוצה בליגה ב', ג', ארצית נשים או מחוזית נוער ש:

(א) לא הופיעה לשני מפגשי ליגה, או

(ב) נרשמו לה 6 (במקום 8) אי הופעות אישיות

     תורחק ממשחקי הליגה לאותה עונה.


5. קנסות

(א) בליגה הלאומית יוטלו קנסות על כל אי הופעה של שחקן בודד. על אי הופעה אישית ראשונה יוטל קנס בשיעור שישית מהקנס הקבוצתי ועוד 10%, ועל כל אי הופעה נוספת הקנס יוכפל - על אי הופעה שניה יוטל קנס בשיעור שליש מהקנס הקבוצתי ועוד 10%, על אי הופעה שלישית יוטל קנס בשיעור שני שלישים מהקנס הקבוצתי ועוד 10% וכו'.

(ב) בליגות ארצית, נשים, א' ועילית לנוער יוטלו קנסות על כל אי הופעה של שחקן בודד. שיעור הקנס יהיה בגובה סכום הקנס על אי הופעה קבוצתית, מחולק במספר הלוחות באותה ליגה ועוד 10%.

(ג) בליגות ב', ג' וארצית לנוער יוטלו קנסות על כל אי הופעה של שחקן בודד החל מאי ההופעה האישית השניה. שיעור הקנס יהיה בגובה סכום הקנס על אי הופעה קבוצתית, מחולק במספר הלוחות באותה ליגה ועוד 5%.

(ד) קבוצה שלא תופיע למפגש ליגה בסיבוב האחרון תיענש בקנס כספי כפול בהשוואה לאי הופעה בכל סיבוב אחר.

(ה) קבוצה שלא תופיע למפגש ליגה ביתי תיענש בקנס כספי כפול בהשוואה לאי הופעה במשחק חוץ. 25% מסכום

      הקנס כולו יועבר למועדון שנפגע ויתרת 75% תועבר לאיגוד הישראלי לשחמט.

(ו) לוח קנסות - אי הופעה קבוצתית:

לאומית - 2000 ש"ח.

ארצית - 1500 ש"ח.

ליגה א', ליגה עילית לנוער, ליגה עילית לנשים - 700 ש"ח.

ליגה ב', ליגה ארצית לנוער - 350 ש"ח.

ליגה ג', ליגה ארצית לנשים, ליגה מחוזית לנוער – 200 ₪


פרק ט' - ליגה לאומית

7. שיפוט

(א) מנהל הליגה ימנה שופט לכל הסיבובים בליגה הלאומית. שופטי הליגה יהיו בעלי דרגת שופט לאומי לפחות ויהיו כפופים להנחיות האיגוד בכל הקשור לשיפוט המפגשים. (משמעות הדבר שהאיגוד יישא בעלויות הכספיות, וכל השופטים יהיו שופטים ניטרליים)


פרק י' - ליגה לנשים

2. מבנה הליגות (בעקבות החזרה לשיטת בית/חוץ בליגה)

(א) הליגות לנשים תחולקנה לשתי רמות: עילית וארצית.

(ב) בליגה העילית ישחקו 6 קבוצות בשיטת ליגה.

(ג) לליגה הארצית הרישום יהיה פתוח, הליגה תחולק למחוזות של 4-6 קבוצות.

(ד)סדרי עליה לליגה העילית יקבעו בתחילת העונה ע"י מנהל הליגה, בהתאם לכמות הקבוצות הנרשמות.

(ה) סדרי ירידה: שתי קבוצות האחרונות בליגה העילית תרדנה לליגה הארצית.

(ו)המפגשים יתקיימו על 4 לוחות.

(ז) הופעה נחשבת לחוקית אם שלוש שחקניות הופיעו למפגש.

(ח) נצחון קבוצתי מקנה חצי נקודת בונוס.


פרק י"א – ליגות לנוער  

2. מבנה הליגות

(ד) בליגה הארצית תשחקנה 40 קבוצות שתחולקנה לחמישה מחוזות של 8 קבוצות כל אחד. (יתאפשר קיום של מחוז דתי מרכז, אשר יקל על קבוצות שבת)

(ה) לליגה המחוזית הרישום יהיה פתוח, הליגה תחולק למחוזות של 6-8 קבוצות. במקרים בהם לא מתאפשר שיבוץ של מחוז עם מרחק של פחות מ-40 ק"מ בין הקבוצות המשתתפות, מינהלת הליגה תהיה רשאית פיצול מחוז בו העליה לליגה הארצית תוכרע במשחק הצלבה בין שני תתי מחוזות. (זאת על מנת להקל על הנסיעות לקבוצות בליגה המחוזית לנוער)

(ז) סדרי ירידה: חמש קבוצות, השתיים האחרונות מכל מחוז בליגה עילית, והמספידה במבחנים בין שתי המסיימות במקום השישי, תרדנה לליגה הארצית. סדרי הירידה לליגה המחוזית יקבעו בתחילת העונה ע"י מנהל הליגה.

(ח) בליגה המחוזית על כל מועדון חובת שיתוף שחקנית בלפחות 6 משחקים (לדוגמא: 3 סיבובים  כפולים) במהלך העונה, על כל קבוצה שאותו מועדון רשם בליגה המחוזית. סעיף זה לא יחול על מועדון חדש בשנת פעילותו הראשונה ועל קבוצות חרדיות.

(ז) קבוצה אשר לא תשתף בנות בהתאם לסעיף ח', לא תהיינה זכאית לעלות לליגה הארצית, והזכאות תעבור לקבוצה הבאה, בתנאי שתעמוד בתנאים המפורטים באותו סעיף.


3.תנאי השתתפות

(ב)שחקן רשאי להירשם לקבוצה אחת בליגה לנוער ובמקביל לקבוצה אחת בליגה הרגילה, בתנאי ולמועדון בו רשום אין קבוצה רשומה בליגה לנוער. במידה ולמועדון בו השחקן משחקן יש קבוצה בליגה לנוער, רשאי לשחק אך ורק בקבוצה זו, במידה ולמועדון המדובר אין קבוצה בליגה לנוער, מותר לצרפו לצורך ליגה זו למועדון אחר כדי שיוכל לשחק. צירוף זה לא ישנה את שיוך השחקן לרישום בהמשך. (כפי שקורה היום בליגת נשים)

(ג)קבוצה תוכל לצרף רק שחקן אחד בהתאם לסעיף ב'.

4.רישום שחקנים מאוחר

(א) ניתן לרשום עד שני שחקנים ברישום מאוחר לליגה המחוזית, בכל שלבי העונה פרט לשני המפגשים האחרונים, בתנאי שלא יהיו בעלי מד כושר גבוה מ-1300, זאת מבלי לפגוע בסעיף 12, פרק ג' (זאת על מנת לאפשר לילדים המצטרפים לחוגים במהלך העונה, לקחת חלק בפעילות הליגות)לשאלות ובירורים נוספים, ניתן לפנות למנהל הליגה, אסי פילוסוף, בטלפון 036437629 או במייל [email protected]


מצורף מטה קובץ כללי הליגה לעונת 2020.
כללי הליגה 2020 - לחץ להורדה