פרוטוקול ועדת הנוער 5.11.2019

מצורף הפרוטוקול מטה