פרוטוקול ישיבת ועדת נשים - 26.7.2020

מצורף הפרוטוקול