פרוטוקול ישיבה של מנהלת הליגה - 18.3.2021

מינהלת הליגה התכנסה ב18.3.2021. רצ"ב פרוטוקול הישיבה