פרוטוקול ישיבה של ועדת סניורים 6.8.2021

להלן פרוטוקול הישיבה של ועדת סניורים שהתקיימה ב6 באוגוסט 2021 בזום