פרוטוקול ישיבת ועדת המחוננים

מצורף פרוטוקול ישיבת ועדת המחוננים מתאריך 06.07.2022